PKPP Lewiatan pozytywnie o zmianach w ustawie o niepełnosprawnych
\

Zdaniem PKPP Lewiatan umocnienie pozycji i zwiększenie uprawnień nadzorczych Pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, to dobre zmiany zawarte w projekcie zmian ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wątpliwości pojawiają się natomiast w kwestii dotyczącej rozszerzenia liczby instytucji zwolnionych z obowiązku wpłat na PFRON.

PKPP Lewiatan zauważa, że korzystnie na funkcjonowanie postępowań w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności wpłynie możliwość bezpośredniego zobowiązywania przez Pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych organów powołujących zespoły orzekające do ich odwoływania oraz możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania zespołów orzekających. Ma temu służyć również wprowadzenie uprawnień nadzorczych Pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych nad funkcjonowaniem Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności. PKPP Lewiatan popiera również proponowane urealnienie wysokości wsparcia udzielanego pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, bo jak zauważa przy coraz wyższych kosztach pracy oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, kwota podstawy wyliczenia dofinansowania powinna zostać zwiększona. Natomiast jak podkreśla ekspert, Ewelina Pietrzak "PKPP Lewiatan poddaje natomiast w wątpliwość zasadność rozszerzenia katalogu instytucji zwolnionych z obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o domy pomocy społecznej i hospicja. Ich usługi nie są świadczone jedynie osobom niepełnosprawnym. Dlatego też rozszerzenie kręgu zwolnionych z opłat na PFRON na zasadzie wyjątku może prowadzić do zgłaszania się kolejnych instytucji, których działalność częściowo jest skierowana do osób niepełnosprawnych i które w związku z tym będą chciały zostać zwolnione z konieczności odprowadzania obowiązkowych opłat". Nie do końca przejrzysta jest propozycja zmiany ustawy, która dotyczy wprowadzenia możliwości dofinansowania ze środków PFRON-u wynagrodzeń pracowników sektora finansów publicznych, gdyż nie wiadomo dokładnie jakie podmioty mogłyby korzystać z takich wyjątków oraz na ile precyzyjnie jednostki te określają źródła finansowania wynagrodzeń poszczególnych pracowników.

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, stan z dnia 12 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 12 czerwca 2012 r.