Pismo OPZZ w sprawie dotowania organizacji pracodawców
\

W dniu 8 stycznia 2013 r. wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych zwrócił się do wiceprezesa Rady Ministrów RP, ministra gospodarki, z prośbą o wyjaśnienia w jakiej wysokości państwo w latach 2003 – 2012 dotowało działalność organizacji przedsiębiorców na forum międzynarodowym, międzynarodowych organizacji branżowych i jakie wyniknęły z tego bezpośrednie korzyści dla polskich firm i przemysłu.

Treść pisma wiceprzewodniczącego OPZZ Franciszka do wicepremiera: „Począwszy od 2003 roku Ministerstwo Gospodarki realizuje zadanie mające na celu zapewnienie silniejszej i efektywniejszej reprezentacji interesów polskich małych i średnich przedsiębiorców na forum międzynarodowym oraz upowszechnianie polskich osiągnięć i doświadczeń za granicą.

Corocznie ogłaszany jest projekt pn. „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych”, w ramach którego Ministerstwo Gospodarki wyłania grupę podmiotów, którym może zostać udzielone wsparcie w formie refundacji środków finansowych na częściowe lub całkowite pokrycie za dany rok składek członkowskich, wynikających z przynależności do międzynarodowych grup lub międzynarodowych organizacji branżowych.

W związku z trwającą w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych dyskusją o potrzebie wzmocnienia roli i znaczenia dialogu społecznego w życiu społeczno-gospodarczym oraz nadania mu właściwej rangi w debacie publicznej, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji o wielkości środków finansowych przeznaczonych w latach 2003-2012 na dotacje na składki dla organizacji przedsiębiorców, z wyszczególnieniem kwot przyznanych poszczególnym organizacjom w wyżej wymienionym okresie.

Mając także na uwadze, że realizacja projektu zakłada zaangażowanie znacznych środków publicznych, które powinny zostać właściwie wykorzystane, wdzięczny będę za ogólną informację o rezultatach, które przedsiębiorcy planowali osiągnąć w ramach prowadzonej działalności na forum międzynarodowym oraz za dokonanie oceny rezultatów, które osiągnęli.”

Źródło: www.opzz.org.pl, stan z dnia 10 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 10 stycznia 2013 r.