Proponowana przez głównego inspektora pracy nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.) polegałaby za wprowadzeniu obowiązku dokumentowania wyników kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp. Udokumentowania wymagałoby ponadto poinformowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach i przedstawienie mu wniosków dotyczących ich usunięcia.
Nowe regulacje uzupełniły obecnie obowiązujące przepisy rozporządzenia, w myśl których dokumentuje się jedynie sporządzane okresowo analizy stanu bhp i umożliwiły lepszą weryfikację tego, czy pracownicy służby bhp (lub osoby, którym powierzono jej obowiązki) należycie wypełniają swoje zadania. Jak wynika z praktyki Państwowej Inspekcji Pracy, przeglądy warunków pracy, zwłaszcza w dużych firmach, są przeprowadzane w niezadowalający sposób - nie obejmują wszystkich stanowisk pracy i nie uwzględniają wszystkich zagrożeń.
Ponadto PIP dąży do wyraźnego określenia w przepisach, że do działań służb bhp należy udział w ustalaniu okoliczności wypadków w drodze do pracy i z pracy. W ten sposób dostosowano by literę prawa do codzienności pracowników służby bhp, którzy ze względu na swoje doświadczenie i umiejętności delegowani są do ustalaniu okoliczności i przyczyn takiego zdarzenia oraz prowadzeniu odpowiedniej dokumentacji.