Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 70, poz. 603) pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej, mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych, pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych lub zwrot (refundacja) kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu.
Łączna kwota zaciągniętych kredytów nie może przekraczać kwoty odpowiadającej sumie:
a) iloczynu 55.000 zł i liczby pracowników niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na których rehabilitację zawodową lub społeczną zostały lub zostaną przeznaczone środki pochodzące z zaciągniętych kredytów;
b) iloczynu 35.000 zł i liczby pracowników niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na których rehabilitację zawodową lub społeczną zostały lub zostaną przeznaczone środki pochodzące z zaciągniętych kredytów,
c) iloczynu 25.000 zł i liczby pracowników niepełnosprawnych o lekkim stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na których rehabilitację zawodową lub społeczną zostały lub zostaną przeznaczone środki pochodzące z zaciągniętych kredytów.
Dofinansowanie może być udzielone od dnia zawarcia umowy kredytu na okres 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym złożono wniosek. Wniosek powinien być złożony w terminie 30 dni od dnia zawarcia przez pracodawcę umowy kredytu lub zawarcia aneksu do tej umowy.
Dofinansowanie ma charakter pomocy de minimis zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5 ), albo w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6). Pomoc de minimis to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga akceptacji Komisji Europejskiej. Zakłada się bowiem, że pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje zaburzenia konkurencji na rynku.
Refundacja może być udzielona wyłącznie w odniesieniu do dodatkowych kosztów pracodawcy bezpośrednio wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, pod warunkiem udokumentowania osiągania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 50 %, obliczonego zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
W przypadku kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, kosztami kwalifikującymi się do objęcia refundacją są udokumentowane koszty zakupu materiałów oraz koszty robót budowlanych w zakresie dotyczącym potrzeb osób niepełnosprawnych. Wartość zakupu materiałów oraz koszty robót budowlanych pomniejsza się o wartość takich samych materiałów lub robót budowlanych, które zostałyby zakupione w związku z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb osób niebędących osobami niepełnosprawnymi.
Refundacja przyznana pracodawcy może być udzielona łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, w tym wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, jeżeli łączna wartość tej pomocy nie przekroczy 100% kosztów kwalifikujących się do objęcia refundacją w okresie, na jaki osoby niepełnosprawne zostały faktycznie zatrudnione.
W przypadku pracodawców, którzy uzyskali status zakładu pracy chronionej w danym roku kalendarzowym, wniosek o refundację na ten rok składa się w terminie do dnia 30 listopada tego roku. Pracodawca, który otrzymał dofinansowanie, ma obowiązek złożyć Funduszowi - nie później niż do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym otrzymał dofinansowanie - pisemną informację o wykorzystaniu przyznanych środków. Omawiane rozporządzenie obowiązuje do 30 czerwca 2014 r.