W rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz. U. UE L 374 z 27.12.2006, s. 10) - tzw. dyrektywa niskonapięciowa "sprzęt elektryczny" oznacza każdy sprzęt przeznaczony do użytku przy napięciu z zakresów między 50 V a 1 000 V prądu przemiennego oraz między 75 V a 1 500 V prądu stałego, z wyjątkiem sprzętu i zjawisk wyszczególnionych w załączniku II.
W załączniku I do dyrektywy wskazano "Podstawowe elementy założeń związanych z bezpieczeństwem odnoszące się do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku w określonych granicach napięcia". W pkt 1 załącznika I do dyrektywy niskonapięciowej wskazano warunki ogólne w zakresie bezpieczeństwa. Można do nich zaliczyć:
a) podstawowe cechy, których znajomość i stosowanie zapewnią, że sprzęt elektryczny będzie użytkowany bezpiecznie i zgodnie z jego przeznaczeniem, zostaną uwidocznione na sprzęcie elektrycznym, a w przypadku braku takiej możliwości, zostaną podane w dokumentacji towarzyszącej.
b) nazwa firmowa towaru lub znak towarowy powinny zostać wyraźnie wydrukowane na sprzęcie elektrycznym lub, w przypadku braku takiej możliwości, na opakowaniu.
c) sprzęt elektryczny, łącznie z jego częściami składowymi, powinien być wykonany w taki sposób, aby zapewniać jego bezpieczny i prawidłowy montaż i przyłączenie.
d) sprzęt elektryczny powinien być zaprojektowany i wyprodukowany w sposób zapewniający jego zgodność z zasadami ochrony przed zagrożeniami, wymienionymi w pkt 2 i 3 niniejszego załącznika, pod warunkiem że sprzęt ten jest użytkowany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i że jest odpowiednio utrzymywany.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.