Tematyka spotkania poświęcona została wymianie doświadczeń oraz dalszemu zacieśnianiu współpracy w obszarze działań informacyjnych, prewencyjnych i profilaktycznych, wpływających na poprawę poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na ograniczenie wypadkowości w górnictwie. Wspólnie określono zakres planowanych działań na 2015 i 2016 rok, wynikający z kompetencji OUG i PIP w obszarach objętych działalnością górniczą.
W trakcie narady omówiono m.in.:
- stan bezpieczeństwa w górnictwie,
- najczęściej występujące nieprawidłowości, stwierdzone na podstawie dochodzeń powypadkowych,
- wybrane wypadki dochodzone przez nadzór górniczy,
- właściwości miejscowe i rzeczowe urzędów biorących udział w spotkaniu,
- zasady współpracy w zakresie wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach a będących w obszarze kompetencji drugiego organu.
Poruszono także problem dotyczący zatrudniania podmiotów obcych w ruchu zakładu górniczego w aspekcie uregulowań prawnych oraz niewłaściwych zachowań pracowników skutkujących zwiększoną ilością wypadków.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.