Opóźnienia w wypłacie emerytur
\

Pomimo tego, iż już w 2012 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodne z Konstytucją są przepisy, które w 2011 r. zmusiły do rozwiązania umowy o pracę tych pracowników, którzy już wcześniej nabyli prawo do emerytury - osoby te nadal mają problemy z otrzymaniem należnych im świadczeń.

W dniu 13 listopada 2012 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż przepis, który spowodował, iż osoby, które przeszły na emeryturę w okresie, kiedy nie było obowiązku rozwiązania stosunku pracy w celu uzyskania emerytury (czyli od stycznia 2009 r. do końca 2010 r.), a mimo to musiały zrezygnować z pracy do końca września 2011 r., jest niezgodny z Konstytucją.

Zgodnie z wyrokiem TK z chwilą wejścia w życie tego wyroku, tj. po opublikowaniu go w Dzienniku Ustaw, utracił moc przepis dotyczący konieczności rozwiązania stosunku pracy. Należy jednak podkreślić, iż dotyczy to tylko osób, które przeszły na emeryturę w okresie styczeń 2009 r. - grudzień 2010 r. Natomiast w mocy pozostaje obowiązek rozwiązania umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę, wynikający z art. 103a ustawy emerytalnej.

Pomimo wyroku TK okazuje się, iż osoby, które zostały objęte zakresem przedmiotowego orzeczenia mają problemy w otrzymaniem na czas emerytury. Z informacji przekazywanych przez osoby uprawnione do Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, iż ZUS z dużym opóźnieniem podejmuje decyzje w sprawie świadczeń należnych od 22 listopada 2012 r. Ponadto ZUS udziela sprzecznych informacji o wypłatach emerytur zawieszonych w okresie od 1 października 2011 r. do 22 listopada 2012 r.

Mając na uwadze powyższe, w dniu 7 lutego 2013 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o zajęcie stanowiska w wyżej przedstawionej sprawie.

Opracowanie: Małgorzata Skibińska

Źródło: www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl, stan z dnia 18 lutego 2013 r.

Data publikacji: 18 lutego 2013 r.