Celem kampanii, która wystartowała 18 kwietnia 2012 r., jest wsparcie pracodawców i pracowników przy dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego oraz ograniczeniu zagrożeń występujących w miejscu pracy. Pomysłodawcy kampanii dostrzegli, że mimo że główna odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywa na pracodawcach i osobach kierujących pracownikami, to i tak najlepsze rezultaty osiągane są, gdy współpracują ze sobą wszystkie zainteresowane podmioty (a więc i pracownicy). Dlatego też kampania kładzie szczególny nacisk na działania przywódcze kierownictwa wyższego szczebla, połączone z aktywną współpracą pracowników.
Do podstawowych celów strategicznych kampanii należą w szczególności:
 rozpowszechnianie wiedzy, że pracownicy i kierownictwo muszą współpracować celem zapobiegania ryzyku z przyczyn etycznych, praktycznych, prawnych i gospodarczych,
 zapewnienie pracodawcom czytelnych i prostych wskazówek dotyczących zarządzania konkretnymi rodzajami zagrożeń związanych z pracą we współpracy z pracownikami i ich przedstawicielami,
 zapewnienie praktycznych wskazówek, informacji i narzędzi promowania kultury zapobiegania zagrożeniom, w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach,
 wspieranie włączania kwestii zarządzania ryzykiem i zagrożeniami dla zdrowia do strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw,
 tworzenie fundamentów bardziej zrównoważonej kultury zarządzania ryzykiem w Europie.
To co istotne na potrzeby kampanii przygotowano szereg materiałów, które mają pomóc osiągnąć założone cele. Należą do nich sprawozdania, praktyczne przewodniki, ulotki, plakaty i płyty z filmami DVD. Ponadto, we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym (partner kampanii), promowany będzie Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, a także organizowane będą sesje szkoleniowe, konferencje i wystawy. EU-OSHA utworzyła również interaktywną stronę internetową, na której udostępniła dużo szczegółowych praktycznych informacji i wskazówek (http://www.healthy-workplaces.eu).
Kto może wziąć udział w kampanii ? Każdy. Jest ona bowiem otwarta dla wszystkich organizacji, firm i osób na poziomie lokalnym, krajowym i ogólnoeuropejskim, w tym dla:
 pracodawców w sektorze publicznym i prywatnym, zwłaszcza MŚP,
 menedżerów, kierowników i pracowników,
 związków zawodowych i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,
 organizacji producentów,
 stowarzyszeń zawodowych,
 instytucji zajmujących się bezpieczeństwem i zdrowiem,
 specjalistów BHP,
 podmiotów prowadzących szkolenia i jednostek edukacyjnych,
 regionalnych i lokalnych instytucji zajmujących się zapobieganiem wypadkom i ubezpieczeniami.
Udział w kampanii może polegać na upowszechnianiu bezpłatnych materiałów opracowanych na potrzeby kampanii, braniu udziału w jej wydarzeniach, organizowaniu własnych działań (np. warsztatów dla pracowników i kadry zarządzającej, seminariów, konferencji tematycznych itp.).
Jednym z głównych elementów kampanii jest Europejski Konkurs Dobrych Praktyk. Jego celem jest pokazanie i promowanie najlepszych przykładów współpracy kadry kierowniczej i pracowników w obszarze ograniczania ryzyka zawodowego. Konkurs organizowany jest przez EU-OSHA we współpracy z państwami członkowskimi oraz państwami sprawującymi w danym momencie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.
Celem konkursu jest prezentacja korzyści wynikających z przestrzegania dobrych praktyk w zakresie bhp. Zwycięzcami zostaną podmioty, które wykażą się silnym przywództwem kadry kierowniczej oraz aktywnym uczestnictwem pracowników w działaniach związanych z bezpieczeństwem pracy. Jury zwróci uwagę na najlepsze przykłady współpracy i obopólnych korzyści. Do składania wniosków konkursowych zachęcamy wszystkich europejskich pracodawców i pracowników, a także pośredników, takich jak partnerzy społeczni, specjaliści ds. bhp oraz inne instytucje i osoby zapewniające wsparcie i informacje na poziomie miejsc pracy.
Nagrody - które zostaną przyznane w dwóch kategoriach: dla organizacji zatrudniających mniej niż 100 pracowników oraz dla organizacji zatrudniających powyżej 100 pracowników - będą wręczane laureatom podczas ceremonii zorganizowanej wiosną 2013 r. Organizatorzy liczą, że nagrody będą odbierane przez przedstawicieli zarówno kierownictwa, jak i pracowników. Ponadto informacje o wnioskach konkursowych i zwycięzcach konkursu zostaną umieszczone w specjalnej publikacji rozpowszechnianej w całej Europie i promowanej na stronie internetowej EU-OSHA. Niewątpliwie stanowić to będzie doskonałą kampanię wizerunkową dla przedsiębiorstwa.