Zawarty w załączniku do obwieszczenia tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone: 1) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów (Dz. U. Nr 94, poz. 555); 2) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów (Dz. U. poz. 510).