CO TO ZA PRAWO?
Odszkodowania w razie wypadków i chorób związanych ze służbą w Policji, SG, PSP i BOR

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 11, poz. 36) od dnia 3 lutego 2011 r. obowiązują nowe zasady ustalania prawa i wypłaty funkcjonariuszom i członkom ich rodzin odszkodowań określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji (Dz. U. Nr 53, poz. 345 z późn. zm.) – dalej u.o.w.s.p. Organami właściwymi do ustalania prawa do odszkodowania i jego wysokości są:
1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w stosunku do Komendanta Głównego Policji i jego zastępców, Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i jego zastępców, Szefa Biura Ochrony Rządu i jego zastępców oraz członków ich rodzin, funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia zadań służbowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz członków ich rodzin;
2)Komendant Główny Policji w stosunku do dyrektorów biur (równorzędnych) Komendy Głównej Policji i ich zastępców, komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji i ich zastępców, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Zastępcy Komendanta-Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Kanclerza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i ich zastępców oraz dyrektora instytutu badawczego Policji i jego zastępców, a także członków ich rodzin;
3)Komendant Główny Policji w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji oraz członków ich rodzin;
4)komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie ich działania oraz członków ich rodzin;
5)Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół policyjnych w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych im szkołach oraz członków ich rodzin;
6)dyrektor instytutu badawczego Policji w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w instytucie oraz członków ich rodzin;
7)Komendant Główny Straży Granicznej w stosunku do dyrektorów komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej i ich zastępców, komendantów oddziałów Straży Granicznej i ich zastępców, Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej i jego zastępcy, Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Granicznej i jego zastępców, Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej i jego zastępców oraz członków ich rodzin;
8)Komendant Główny Straży Granicznej w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz członków ich rodzin;
9)komendanci oddziałów Straży Granicznej, Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej oraz Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie ich działania oraz członków ich rodzin;
10)Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej i ich zastępców, komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej i ich zastępców, dyrektora państwowego instytutu badawczego Państwowej Straży Pożarnej i jego zastępców, dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa oraz członków ich rodzin;
11)Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin;
12)komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej i ich zastępców oraz funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych im komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin;
13)komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych im komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin;
14)komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych im jednostkach organizacyjnych szkół oraz członków ich rodzin;
15)dyrektor państwowego instytutu badawczego Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w instytucie oraz członków ich rodzin;
16)dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w tej jednostce oraz członków ich rodzin;
17)Szef Biura Ochrony Rządu w stosunku do funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu i członków ich rodzin.
Jeżeli po zebraniu niezbędnych dokumentów organ odszkodowawczy uzna, że w sprawie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek określony w art. 8 u.o.w.s.p., wówczas organ ten może wystąpić o przyznanie funkcjonariuszowi albo członkowi rodziny zmarłego funkcjonariusza – odszkodowanie wyższe niż określone w art. 5 i 6 u.o.w.s.p., członkowi rodziny zmarłego funkcjonariusza nie spełniającemu warunków wymaganych do uzyskania renty rodzinnej albo innej osobie bliskiej – odszkodowanie w granicach określonych w art. 6 u.o.w.s.p., członkom rodziny funkcjonariusza, który zaginął w czasie pełnienia służby - odszkodowanie w wysokości określonej w art. 6 u.o.w.s.p.