Wykładowca, mimo łączącego go z uczelnią stosunku pracy, w ramach dodatkowej umowy przeprowadził cykl wykładów ze studentami, ćwiczeń, zaliczenia przedmiotów, a także egzaminy. Jego praca polegała też na udzielaniu promotorstwa osób przystępujących do egzaminu magisterskiego i dyplomowego, ocenie i recenzowaniu prac magisterskich i dyplomowych. Wszystkie te czynności wykonał w ramach umowy o dzieło, z wynagrodzeniem za przeniesienie na uczelnię autorskich praw majątkowych. Wysokość wynagrodzenia ustalono jako iloczyn godzin, które profesor poświęcił na powyższe czynności.

 
ZUS uznał, że umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich to w rzeczywistości umowy o dzieło. A wobec tego, są one podstawą wymiaru składek łącznie z wynagrodzeniem ze stosunku pracy. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 2a  ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, za pracownika, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy, w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 2a, w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uwzględnia się również przychód z tytułu umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.
 
Sprawa nie zakończyła się w sądzie I instancji, a Sąd Apelacyjny w Rzeszowie skierował pytanie prawne do Sądu Najwyższego. Sędziowie w uchwale z 14 lutego stwierdzili, że gdy do stworzenia utworu dochodzi w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, majątkowe prawa autorskie przechodzą z mocy prawa na pracodawcę. Wówczas wynagrodzenie pracownicze jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. W takiej sytuacji przeniesienie praw autorskich na pracodawcę staje się bezprzedmiotowe. A zatem, takim rygorom nie podlegają wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych osób prowadzących działalność gospodarczą lub zleceniobiorców. (III UZP 4/11)