Odpowiedź:

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy nie ujmują w swojej treści definicji regału wysokiego składowania, zasady bezpieczeństwa są takie same dla wszystkich regałów. Masa składowanych materiałów nie może przekraczać maksymalnego obciążenia regałów i półek, a masa regałów, wraz z ładunkiem na nich składowanym, nie może przekraczać maksymalnego obciążenia podłóg i stropów. Parametr składowania materiałów jakim jest wysokość określa pracodawca mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników, podczas prac załadunkowo-rozładunkowych. Przepisy przeciwpożarowe w swojej treści nakazują zachowanie odległość minimum 0,5 m przy składowaniu materiałów palnych od urządzeń i instalacji grzewczych mogących się nagrzać do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C), i linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej.
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z § 69 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy regały powinny mieć odpowiednio wytrzymałą i stabilną konstrukcję oraz zabezpieczenia przed ich przewróceniem się.
Szerokość odstępów między regałami powinna być odpowiednia do stosowanych środków transportowych oraz powinna umożliwiać bezpieczne operowanie tymi środkami i ładunkami.
Sposób układania materiałów na regałach i ich zdejmowania nie może stwarzać zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników (§ 70 ust. 1 r.o.b.h.p.).
Paragraf 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. w swojej treści podaje czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W czynnościach zabronionych ujmuje między innymi przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C),
b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP

Odpowiedzi udzielono 27 października 2014 r.