Zmiany w kodach ubezpieczeniowych wprowadziło rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. poz. 1996). 
 
 
Nowy kod świadczenia przerwy 329 – podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego zacznie obowiązywać 1 stycznia 2016 r.
Zmieniony formularz ZUS DRA oraz nowe kody tytułu ubezpieczenia:
05 80 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego,
05 81 – osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego wejdą w życie 1 kwietnia 2016 r.