Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej. Świadczenie ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu.

Prezes GUS w komunikacie z dnia 11 maja 2012 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2012 r. wyniosło 3646,09 zł.
W związku z tym kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od 1 czerwca 2012 r. wynosi 2552,30 zł (do 31 maja kwota ta wynosi 2510,80 zł), natomiast kwota przychodu odpowiadająca 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 4740 zł (4662,80 zł).
Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent od 1 marca 2012 r. wynoszą:
1) 528,00 zł – dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
2) 396,03 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
3) 448,83 zł – dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.
 

Źródło: www.stat.gov.pl