CO TO ZA PRAWO?
Ocena ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców

Na system oceny ryzyka, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie wystepowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowcyh przerw i czasu odpoczynku kierowców (Dz. U. Nr 72, poz. 462) – dalej r.s.o.r. składają się:
1)wykaz podmiotów dokonujących naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, zawarty w centralnej ewidencji naruszeń;
2)wykaz grup naruszeń przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz przepisów zmieniających (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, s. 1 z późn. zm.), określonych w załączniku do r.s.o.r.;
3)sposób obliczania współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców;
4)wykaz podmiotów o wysokim współczynniku ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców.
Zgodnie z r.s.o.r. ustalenie ryzyka występowania naruszeń z zakresu czasu prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców następuje na podstawie wyników kontroli, które przeprowadzane są przez uprawnione do tego podmioty. Do uprawnionych należą w szczególności: funkcjonariusze Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, organów celnych i Straży Granicznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy. ITD współdziała m.in. z Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencją Wywiadu, Biurem Ochrony Rządu, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, Służbą Celną, kontrolą skarbową, Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Handlową, Inspekcją Ochrony Środowiska, Inspekcją Weterynaryjną i zarządcami dróg - w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń drogowych dokonywanych w zakresie transportu drogowego lub w związku z tym transportem.
Określenie współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu pracy kierowców oblicza się według dosyć skomplikowanego wzoru podanego w r.s.o.r.
Zgodnie z r.s.o.r. transport drogowy to krajowy transport drogowy lub międzynarodowy transport drogowy. Określenie to obejmuje również każdy przejazd drogowy wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do działalności gospodarczej, działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, a także niezarobkowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne.
Na podstawie analizy stwierdzonych naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców w danym roku kalendarzowym, Główny Inspektor Transportu Drogowego, do dnia 31 marca roku następnego, określa wartość współczynnika ryzyka występowania naruszeń. Natomiast wykaz podmiotów o wysokim współczynniku ryzyka jest ustalany na podstawie wyników kontroli podmiotów wykonujących przewóz drogowy, przeprowadzonych w roku kalendarzowym, dla którego został określony ww. współczynnik.
Podmioty ujęte w wykazie podlegają kontroli zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w roku następującym po roku, dla którego został określony współczynnik.