Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Obowiązkiem każdego producenta i importera jest rejestracja produkowanej lub importowanej substancji, w jej postaci własnej, w preparacie lub w niektórych przypadkach także w wyrobie.


Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 z późn. zm.) - dalej u.s.c.m. osoba fizyczna lub prawna wytwarzająca na terytorium RP mieszaninę niebezpieczną lub mieszaninę stwarzającą zagrożenie oraz osoba fizyczna lub prawna, która sprowadza taką mieszaninę na terytorium RP przekazują informację o takiej mieszaninie do Inspektora. Informację przekazuje się najpóźniej w dniu wytworzenia mieszaniny lub jej sprowadzenia na terytorium RP. Informacja zawiera:

  1. imię i nazwisko oraz adres miejsca wykonywania działalności albo nazwę i adres siedziby wraz z numerem telefonu podmiotu przekazującego informację;
  2. nazwę handlową tej mieszaniny;
  3. kartę charakterystyki tej mieszaniny.

Zobacz także: Jakie wymagania powinien spełniać magazyn środków chemicznych?>>

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz. U. poz. 601) miejsca, w których substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne są składowane w znaczących ilościach, oznakowuje się znakami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 20 ust. 11 u.s.c.m. lub znakami ostrzegawczymi określonymi w załączniku do rozporządzenia, przy zastosowaniu tych samych piktogramów, chyba że odpowiednia informacja o zagrożeniach stwarzanych przez substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne jest zapewniona przez oznakowanie opakowań takich substancji lub mieszanin.

Zobacz także: Ewidencja substancji chemicznych - czy to obowiązek?>>

Informację o niebezpiecznej mieszaninie lub mieszaninie stwarzającej zagrożenie przekazuje do Inspektora do spraw Substancji Chemicznych osoba fizyczna lub prawna wytwarzająca na terytorium RP oraz osoba fizyczna lub prawna, która sprowadza taką mieszaninę na terytorium RP. Nie ma znaczenia przeznaczenie substancji. a sam fakt jej sprowadzenia.
Pojemniki z substancją należy oznakować czytelnie (przy większych ilościach substancji, jeśli występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia - także znakami ostrzegawczymi).

Zobacz także: Postępowanie z substancjami chemicznymi>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.