Oznakowanie zbiorników wypełnionych substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi powinno odpowiadać przepisom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz. U. poz. 601) – dalej r.o.m.r.p.
Przepis § 2 ust. 1 r.o.m.r.p. stanowi, że pojemniki i zbiorniki służące do przechowywania substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych oraz pojemniki i zbiorniki służące do pracy z tymi substancjami lub mieszaninami oznakowuje się znakami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 z późn. zm.) – dalej u.s.c.m.
Odstąpienie od oznakowania znakami ostrzegawczymi zgodnie z § 2 ust. 2 r.o.m.r.p. jest możliwe w przypadku pojemników i zbiorników służących do pracy z substancjami niebezpiecznymi lub mieszaninami niebezpiecznymi przez krótki czas lub gdy zawartość pojemnika lub zbiornika ulega częstym zmianom. Należy wówczas zapewnić alternatywne środki bezpieczeństwa – w szczególności szkolenia o zagrożeniach stwarzanych przez substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne – zapewniające równorzędny poziom ochrony. Należy również szczegółowo określić procedury dotyczące używania tych pojemników i zbiorników.
Znaki ostrzegawcze, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 11 u.s.c.m. mogą zostać zastąpione znakami ostrzegawczymi określonymi w załączniku do r.o.m.r.p. przy zastosowaniu takich samych piktogramów oraz uzupełnione dodatkową informacją, dotyczącą w szczególności nazwy substancji niebezpiecznej lub mieszaniny niebezpiecznej, wzoru chemicznego substancji, oraz informacją o zagrożeniach stwarzanych przez substancję niebezpieczną lub mieszaninę niebezpieczną.
Zgodnie z § 4 ust. 1 r.o.m.r.p. znaki ostrzegawcze umieszcza się w widocznym miejscu, w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie lub przemieszczenie. Zgodnie z § 5 ust. 1 r.o.m.r.p. miejsca, w których substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne są składowane w znaczących ilościach, oznakowuje się znakami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 20 ust. 11 u.s.c.m. lub znakami ostrzegawczymi określonymi w załączniku do r.o.m.r.p., przy zastosowaniu tych samych piktogramów, chyba że odpowiednia informacja o zagrożeniach stwarzanych przez substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne jest zapewniona przez oznakowanie opakowań takich substancji lub mieszanin.
W § 6 r.o.m.r.p. wskazano, że znaki ostrzegawcze:
1) umieszcza się w pobliżu miejsca składowania substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych lub w miejscu wejścia na zagrożony teren, w szczególności na drzwiach pomieszczenia, w którym są składowane substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne.
2) jeżeli jest to możliwe, powinny być umieszczone na wysokości linii wzroku, z uwzględnieniem jakichkolwiek przeszkód pomiędzy znakiem ostrzegawczym a osobą patrzącą, zarówno przy wejściu na zagrożony teren, jak i w najbliższym otoczeniu określonego zagrożenia, w miejscach dobrze oświetlonych, łatwo dostępnych i widocznych.
3) wykonuje się z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne.
4) mają wymiary, barwy oraz właściwości gwarantujące ich czytelność i zrozumienie.
W przypadku gdy znak jest słabo widoczny w naturalnym oświetleniu, należy stosować materiały odblaskowe, farby fosforyzujące lub dodatkowe oświetlenie znaku.
Na koniec warto wskazać, iż zgodnie z § 7 r.o.m.r.p. znaki ostrzegawcze usuwa się, gdy przestanie istnieć zagrożenie, którego dotyczą.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.