Rozporządzeniem z dnia 16 maja br. Minister Gospodarki (Dz. U. poz. 682) nadał nowy statut Urzędowi Dozoru Technicznego.
Według § 2 statutu, stanowiącego załącznik do rozporządzenia, Urzędem kieruje Prezes przy pomocy wiceprezesa, dyrektora Pionu Bezpieczeństwa Technicznego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych i oddziałów terenowych. W skład UDT wchodzą m.in. następujące komórki organizacyjne: 1) Departament Koordynacji Inspekcji; 2) Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności; 3) Departament Innowacji i Rozwoju; 4) Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego; 5) Departament Infrastruktury i Informatyki. Komórki wymienione w pkt 1–4 tworzą Pion Bezpieczeństwa Technicznego.
W myśl § 4 statutu przy Prezesie UDT działa Kolegium UDT, będące organem opiniodawczo-doradczym Prezesa UDT w zakresie przygotowywania projektów rozwiązań służących realizacji oraz zwiększaniu efektywności i jakości działań UDT. Skład osobowy, zakres zadań i tryb pracy Kolegium UDT określa regulamin ustalony przez Prezesa UDT.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.