Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych szczepień ochronnych (Dz. U. poz. 198) – dalej r.p.s.o. świadczeniodawca wykonujący szczepienia ochronne żołnierzy zawodowych dokumentuje realizację szczepienia przez odnotowanie ich w dokumentacji medycznej prowadzonej w punkcie szczepień oraz w Międzynarodowej Książeczce Szczepień. Informację o wykonaniu szczepienia ochronnego świadczeniodawca przekazuje do jednostki organizacyjnej wojskowej służby zdrowia wyznaczonej przez szefa jednostki organizacyjnej właściwej do spraw zdrowia podległej Ministrowi Obrony Narodowej, w terminie siedmiu dni od dnia jego wykonania. Dane te gromadzi się w Centralnym Rejestrze Szczepień Żołnierzy Zawodowych.
Według § 3 r.p.s.o. Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego ze względu na zmianę sytuacji epidemiologicznej lub postęp wiedzy medycznej może zalecić wykonanie dodatkowych szczepień ochronnych. Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego ogłasza się w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej. W ramach realizacji programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych dopuszcza się stosowanie szczepionek poliwalentnych i skojarzonych.
Program szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych, składający się z kalendarza szczepień oraz informacji uzupełniających określa załącznik do r.p.s.o. Kalendarz szczepień przewiduje m.in. szczepienia przeciwko tężcowi, błonicy, durowi brzusznemu, kleszczowemu zapaleniu mózgu, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B oraz wściekliźnie.
Omawiane rozporządzenie wejdzie w życie 27 lutego br. Zastąpi ono rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 87, poz. 564).