Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów (Dz. U. poz. 1373), podstawę do ustalenia opłat stanowią: 1) rodzaj wykonywanej czynności; 2) stopień skomplikowania wykonywanej czynności; 3) koszt pracy osób wykonujących czynności związane z obowiązkową oceną zgodności; 4) koszt czynności organizacyjno-administracyjnych jednostki notyfikowanej. Przy ustalaniu opłat za czynności uwzględnia się koszty poszczególnych etapów tych czynności. Na sumę kosztów czynności mogą składać się koszty: 1) formalnego rozpatrzenia wniosku, dokonania identyfikacji wyrobu i wnioskodawcy oraz rejestracji wniosku; 2) przeprowadzenia kontroli warunków techniczno-organizacyjnych procesu wytwarzania wyrobu; 3) przeprowadzenia oceny zgodności; 4) wystawienia certyfikatu lub sprawozdania z badań; 5) sprawowania nadzoru w zakresie wykonanych czynności, jeżeli wynika to z zastosowanej procedury oceny zgodności.
Opłaty uwzględniają kwotę podatku od towarów i usług, jeżeli czynności podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Opłaty są udostępniane w cennikach. Ustalenie nowej wysokości opłat może nastąpić nie częściej niż raz na sześć miesięcy.
Opłaty ustalone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia mogą być zmienione nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia ustalenia tych opłat.
Omawiane rozporządzenie wejdzie w życie 8 września br.