Nowe wzory miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
\

W dniu 9 stycznia 2013 r. zostało ogłoszone nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 33). Rozporządzenie określa nowe wzory INF-1, INF-Z oraz INF-2.

We wzorze informacji miesięcznej (INF-1) doprecyzowano pola C.1.-C.3. poprzez dodanie pozycji, w których określana będzie liczba etatów osób bez ustalonego stopnia niepełnosprawności. Dotyczy to osób, które nie ukończyły 16 roku życia, lub osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem, o którym mowa w art. 3, 5, 5a lub 62 ustawy, lecz w odniesieniu do całości lub części okresu sprawozdawczego w orzeczeniu tym nie ustalono stopnia niepełnosprawności. W celu uproszczenia i skrócenia formularzy połączono dane w osobach i etatach. W bloku C określane będą przeciętne miesięczne stany zatrudnienia w etatach (w wierszach oznaczonych symbolem E) oraz w osobach (w wierszach oznaczonych symbolem O). Dodane zostały również przy pozycjach dotyczących stanów ogółem osób niepełnosprawnych, nowe objaśnienia wskazujące, że stany te stanowią sumę stanów osób o poszczególnych stopniach niepełnosprawności oraz stanów osób niepełnosprawnych bez ustalonego stopnia niepełnosprawności. Przeredagowano również treść pola C.3., co pozwoli na uzyskanie pełniejszych danych o przeciętnym miesięcznym stanie zatrudnienia w etatach oraz w osobach. Doprecyzowano również treść pola D, poprzez wykreślenie pozycji "inne rodzaje działań", a w przypadku wystąpienia tych działań i wskazanie w nim zgodnie z objaśnieniem odpowiednio – BO lub CO.

W formularzu informacji (INF-Z) w nowym osobnym polu C.3. określane będą dane adresowe pełnomocnika. Doprecyzowano jednocześnie w objaśnieniu nr 13, że jeżeli pracodawca udzielił pełnomocnictwa, to należy jednocześnie złożyć oprócz pełnomocnictwa także dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo (o ile opłata jest wymagana). Ponadto w celu ułatwienia wypełniania formularza w poz. 57 dodane zostało objaśnienie nr 26, w którym wskazuje się na określone kody.

We wzorze informacji rocznej (INF-2) w polu C doprecyzowano tytuły w tabeli.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2013 r. Przewidziano jednakże przepisy przejściowe, zgodnie z którymi informacje za miesiące do maja 2013 r. składa się na dotychczasowych wzorach formularzy. Natomiast informacje korygujące te dokumenty składa się za miesiące od października 2012 r. w terminie do dnia 20 lipca 2013 r. już według nowych wzorów formularzy.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 10 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 10 stycznia 2013 r.