Jeśli postanowienia umowy o pracę odwołują się ogólnie do "wynagrodzenia minimalnego" (bez wymieniania jego kwoty) – wówczas nawet w sytuacji, gdy przepisy dotyczące wysokości wynagrodzenia minimalnego ulegają modyfikacjom, nie ma potrzeby dokonywania jakichkolwiek zmian w treści umowy.

Jeśli natomiast strony umowy o pracę określiły wynagrodzenie wskazując konkretną kwotę wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku kalendarzowym, wówczas zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego w konsekwencji powinna skutkować aneksowaniem umowy.

Zobacz: Premie i dodatki można zaliczyć do wynagrodzenia minimalnego

Zaniedbanie w tym zakresie nie kwalifikuje się jednak jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika - art. 281-283 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) – dalej k.p.

Należy ponadto zauważyć, że brak przedmiotowego aneksu stanowi w praktyce uchybienie o charakterze formalnym, gdyż niezależnie od treści postanowień umownych, w związku z zasadą uprzywilejowania pracownika określoną w art. 18 k.p. pracownikowi z mocy prawa przysługuje wynagrodzenie za pracę nie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.