CO TO ZA PRAWO?
BHP przy budowie, uruchamianiu i eksploatacji sieci oraz instalacji gazu ziemnego
Dnia 9 kwietnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6).
Określa ono wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie, przebudowie, remontach i eksploatacji sieci gazowych gazu ziemnego, uruchamianiu instalacji gazu ziemnego w obiektach budowlanych oraz montażu i demontażu gazomierzy, a także wymagania bezpieczeństwa podczas wykonywania prac tzw. gazoniebezpiecznych i prac niebezpiecznych przy budowie i eksploatacji sieci gazowych. Przez prace szczególnie niebezpieczne należy rozumieć prace określone jako szczególnie niebezpieczne w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę za szczególnie niebezpieczne.
W związku z powyższą definicją pracodawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy oraz do określenia szczegółowych wymagań bhp przy wykonywaniu takich prac, w szczególności do zapewnienia:
1)bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;
2)odpowiednich środków zabezpieczających;
3)instruktażu pracowników obejmującego w szczególności: imienny podział pracy,
4)kolejność wykonywania zadań oraz wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach.
Ponadto pracodawca powinien zapewnić, aby dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.
Nowa regulacja nie dotyczy prac wykonywanych przy przemysłowych i doświadczalnych instalacjach gazowych, instalacjach skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz przy sieciach gazowych w zakładach górniczych w rozumieniu przepisów prawa geologicznego i górniczego.
Obiekty technologiczne, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa powinny być w sposób widoczny oznakowane następującymi znakami: znakiem ostrzegawczym informującym o możliwości wystąpienia atmosfery wybuchowej, znakiem zakazu wstępu osób nieupoważnionych, zakazu używania otwartego ognia i palenia tytoniu, zakazu używania urządzeń powodujących iskrzenie, w tym również telefonów komórkowych, a także znakiem wskazującym na rodzaj strefy zagrożenia wybuchem.

Na tablicach informacyjnych, którymi są oznakowane obiekty technologiczne należy umieścić następujące informacje: nazwę, adres i numer telefonu użytkownika obiektu oraz numery telefonów alarmowego pogotowia gazowego (992), Centrum Powiadamiania Ratunkowego (999, 998, 112), Państwowej Straży Pożarnej (998) oraz pogotowia ratunkowego (999).
W pomieszczeniach technologicznych powinny być umieszczone w widocznym i dostępnym miejscu schematy instalacji technologicznych, na których wyraźnie zaznaczono usytuowanie zaworów odcinających przepływ gazu, a w miejscu ogólnie dostępnym - instrukcje obsługi urządzeń, które powinny zawierać co najmniej wykaz zagrożeń, opis sposobów bezpiecznego wykonywania pracy oraz wykaz zasad postępowania w razie awarii i zagrożenia.
Pracownicy obsługujący urządzenia technologiczne powinni posiadać kwalifikacje uzyskane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), a przed dopuszczeniem do pracy - zapoznać się ze schematami instalacji technologicznych oraz instrukcjami obsługi urządzeń.

Przed podjęciem pracy na stanowiskach, na których występują zagrożenia stwarzane przez atmosfery wybuchowe pracownicy powinni przejść odpowiedni instruktaż stanowiskowy, a prace powinny być wykonywane zgodnie z pisemnymi instrukcjami opracowanymi przez pracodawcę. Pracownicy wykonujący prace gazoniebezpieczne i prace niebezpieczne, w szczególności w wykopach o głębokości przekraczającej 1,5 m, studzienkach, kanałach, zbiornikach i obmurowaniach zbiorników powinni być wyposażeni w szelki bezpieczeństwa połączone z liną asekuracyjną i asekurowani przez pracowników znajdujących się poza miejscem występowania zagrożeń. Natomiast pracownicy przed przystąpieniem do prac w miejscach pracy zagrożonych powstaniem atmosfery wybuchowej lub pożaru powinni być poinformowani o występujących zagrożeniach i zasadach bezpiecznego prowadzenia prac, a ponadto wyposażeni w odpowiednie urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.