Przepisy określające krąg osób uprawnionych do nabycia prawa do nowego świadczenia rodzicielskiego, przesłanki pozytywne i negatywne nabycia uprawnienia, jak również okres na jaki świadczenie może być przyznane, określone zostały w nowym rozdziale 3a wprowadzonym do ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Dzięki tym zmianom  wsparcie uzyskają rodzice, którzy z uwagi na brak zatrudnienia pozbawieni byli możliwości korzystania z uprawień, jakie związane są z zasiłkiem macierzyńskim. Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217) świadczenie rodzicielskie obejmie m.in. matki bezrobotne, studentki, osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych nieobjęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Co ważne,  świadczenie rodzicielskie przysługiwać będzie osobom uprawnionym niezależnie od dochodu.

Polecamy: Nowe świadczenie rodzicielskie już od 1 stycznia 2016 r.

Wskazana nowelizacja dotyczy także teleinformatyzacji organów administracji publicznej, która ma– umożliwić załatwianie spraw przez osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne za pośrednictwem internetu.

Wprowadza ponadto mechanizm tzw. złotówki za złotówkę w odniesieniu do zasad przyznawania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego. Dzięki temu beneficjenci będą mogli otrzymać świadczenia rodzinne również po przekroczeniu kryterium dochodowego.

Z kolei od 4 marca 2016 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 1302) dotyczące  zwrotu nadpłaconego zasiłku pielęgnacyjnego. Przewidują one m.in., że osobie, której przyznano dodatek pielęgnacyjny za okres, za który wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, ZUS lub inny organ, który przyznał dodatek pielęgnacyjny, wypłaci emeryturę lub rentę pomniejszoną o jego kwotę.

Wszystkie ww. zmiany dotyczące świadczeń rodzinnych zostały omówione w publikacji pt. „Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016 r.” Autorzy -  Anna Kawecka , Krzysztof Świtała , Krystyna Tymorek - uznani specjaliści w dziedzinie pomocy społecznej i ubezpieczeń społecznych w sposób przystępny przybliżają istotę nowości i ich wpływ na praktykę. Dodatkowo odnoszą się także do obowiązujących od 18 września 2015 r. przepisów ww. nowelizacji z dnia 24 lipca 2015 r., przybliżając zasady dochodzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz kwestie związane z definicją utraty i uzyskania dochodu.

Dowiedz się więcej z książki
Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016 r.
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

 

 

Wyjaśnienia zmian pomogą przygotować się na nie i zastosować je w praktyce. Pomocne będą także, zawarte w publikacjinowe wzory dokumentów uwzględniających omawiane nowelizacje, np. wzór decyzji w sprawie przyznania świadczenia rodzicielskiego obowiązujący po dniu 1 stycznia 2016 r. gdy dziecko urodzone zostało w 2015 r. czy wzór decyzji w sprawie przyznania świadczenia rodzicielskiego obowiązujący po dniu 1 stycznia 2016 r.

Pozycja dostępna w księgarni internetowej profinfo.pl