Nowa regulacja określa zakres, warunki i tryb przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, terminy przeprowadzania badań i testów, w przypadku gdy mają charakter okresowy oraz jednostki właściwe do przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia, badanie psychofizjologiczne obejmuje rejestrowanie specyficznych zmian reakcji psychofizjologicznych występujących u funkcjonariusza poddanego badaniu psychofizjologicznemu, w szczególności z wykorzystaniem poligrafu. Badanie przeprowadza się indywidualnie w pomieszczeniach zapewniających prawidłowy i zgodny z metodyką przebieg badania, w szczególności pozwalających na zminimalizowanie możliwości wystąpienia zakłóceń przebiegu badania bodźcami zewnętrznymi wpływającymi na reakcje psychofizjologiczne funkcjonariusza poddanego badaniu.

Według § 14 rozporządzenia, test sprawności fizycznej przeprowadza się raz w roku w terminach: 1) od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca; 2) od dnia 1 września do dnia 15 października – w przypadku funkcjonariuszy, którzy uzyskali negatywną ocenę końcową. Test sprawności fizycznej przeprowadzany jest na obiektach sportowych wyposażonych w sprzęt umożliwiający prawidłowy, bezpieczny i zgodny z metodyką przebieg testu. Test przeprowadza trzyosobowa komisja, wyznaczona przez kierownika jednostki organizacyjnej.

W myśl § 20 rozporządzenia, badanie psychologiczne przeprowadza się w zakresie i w celu oceny sprawności intelektualnej i psychomotorycznej, dojrzałości emocjonalnej i społecznej, funkcjonowania, w tym sposobu działania i podejmowania decyzji, w sytuacjach stresowych, w związku z wykonywaniem zadań związanych z: 1) użyciem lub wykorzystaniem broni palnej; 2) prowadzeniem czynności analitycznych z zastosowaniem analizy kryminalnej; 3) obserwowaniem i rejestrowaniem, przy użyciu środków technicznych, obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom. Badanie psychologiczne przeprowadza osoba posiadająca tytuł magistra psychologii, przeszkolenie w zakresie metod stosowanych w tym badaniu oraz posiadająca co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie psychologa. Badanie psychologiczne jest przeprowadzane w specjalistycznych pracowniach wyposażonych w sprzęt umożliwiający prawidłowy i zgodny z metodyką przebieg.

W załącznikach do rozporządzenia ujęto m.in. opis przebiegu testu sprawności fizycznej dla funkcjonariusza wykonującego czynności specjalne oraz funkcjonariusza przewidzianego do wykonywania tych czynności, wzór indywidualnej karty oceny sprawności fizycznej funkcjonariusza.