Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 619) – dalej r.k.p.t.n. wyróżnia następujące rodzaje kursów: 1) kurs ADR początkowy i doskonalący; 2) kurs na eksperta ADN; 3) kurs na eksperta ADN do spraw przewozu gazów; 4) kurs na eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów; 5) kurs doradcy. Zakres ramowy i minimalny czas trwania kursów określają załączniki do r.k.p.t.n.
Dodatkowo w ramach kursu ADR początkowego wyróżnia się: 1) szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas; 2) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach; 3) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1; 4) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.
Natomiast w ramach kursu ADR doskonalącego wyróżnia się: 1) szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas; 2) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach; 3) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1; 4) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.
Warunkiem wydania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie odpowiedniego rodzaju kursu (jego wzór określa załącznik nr 4 do r.k.p.t.n.) jest:
1) uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć;
2) w przypadku kursu zintegrowanego – uczestnictwo w co najmniej 75 % zajęć z każdego rodzaju szkolenia wchodzącego w zakres tego kursu.
W myśl § 3 r.k.p.t.n. wykładowca prowadzący zajęcia w ramach kursów jest obowiązany:
1) posiadać wykształcenie wyższe, w szczególności w zakresie właściwości towarów niebezpiecznych, konstrukcji lub eksploatacji opakowań, cystern lub środków transportu przeznaczonych do ich przewozu, ratownictwa, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, oraz co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w dziedzinach objętych tematyką prowadzonych kursów lub
2) odpowiednio do prowadzonych zajęć w ramach kursów posiadać świadectwo doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, w zakresie przewozu:
a) drogowego towarów niebezpiecznych,
b) koleją towarów niebezpiecznych lub
c) żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych.
Przepis § 6 r.k.p.t.n. nakłada na prowadzącego kurs obowiązek przechowywania dokumentacji dotyczącej
1) zajęć teoretycznych i praktycznych obejmującą dziennik zajęć zawierający:
a) imiona i nazwiska uczestników kursu,
b) listę obecności uczestników kursu na poszczególnych zajęciach,
c) wykaz przeprowadzonych zajęć zgodnie z programem kursu, w tym:
– liczbę godzin przeprowadzonych zajęć,
– terminy przeprowadzonych zajęć,
– tematy przeprowadzonych zajęć,
– imię i nazwisko wykładowcy prowadzącego zajęcia;
2) wykładowcy prowadzącego zajęcia w ramach kursu obejmującą:
a) kopię dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań, o których mowa w § 3 pkt 1, lub
b) kopię świadectwa doradcy.
Dokumentację tę przechowuje się w zamykanych szafach, przez okres 5 lat, licząc od dnia dokonania ostatniego wpisu w dzienniku zajęć.
Omawiane rozporządzenie wejdzie w życie – w swej zasadniczej części – 15 czerwca br.