Przepis § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie orzekania przez komisje lekarskie podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
oraz Szefowi Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 47) przeprowadzanie badań lekarskich oraz wydawanie orzeczeń w stosunku do funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby, emeryta albo rencisty policyjnego powierzył kompetencji regionalnych komisji lekarskich. Są one także odpowiedzialne za kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby oraz prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń regionalnych komisji lekarskich oraz merytoryczny nadzór nad ich orzecznictwem przypisano komisjom centralnym.
Tryb kierowania do komisji lekarskich określa rozdział 3 rozporządzenia, zaliczając do podmiotów kierujących m.in. Prezesa Rady Ministrów (w stosunku do Szefa ABW oraz Szefa AW). Szefa ABW oraz Szefa AW lub upoważniony przez nich funkcjonariusz (w stosunku do zastępcy odpowiednio Szefa ABW oraz Szefa AW albo kierownika lub zastępcy kierownika jednostki organizacyjnej) oraz kierownika jednostki organizacyjnej (w stosunku do funkcjonariusza pełniącego służbę w jednostce organizacyjnej, przeniesionego do pełnienia służby albo delegowanego do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości).
Orzekaniu przez komisje poświęcono rozdział 4 rozporządzenia. Zgodnie z § 10 regionalna komisja lekarska przeprowadza badanie osoby skierowanej, z którego sporządza protokół. Oceny stanu zdrowia dokonuje się na podstawie protokołu badania lekarskiego, wyników badań specjalistycznych, zleconych badań dodatkowych, wywiadu chorobowego, dokumentacji medycznej sporządzonej w wyniku obserwacji w podmiocie leczniczym, leczenia ambulatoryjnego i sanatoryjnego oraz innych dokumentów medycznych istotnych dla dokonania tej oceny.
Protokół badania lekarskiego zawiera wyszczególnienie wszystkich chorób fizycznych lub psychicznych, w tym tych, które nie obniżają zdolności do służby. Protokół, sporządzony w dwóch egzemplarzach, podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego. Jeden egzemplarz przechowuje się w aktach regionalnej komisji lekarskiej, drugi egzemplarz protokołu badania lekarskiego przesyła się do Centralnej Komisji Lekarskiej.
Rolą regionalnej komisji lekarskiej jest wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia niezależnie od związku choroby ze służbą. Wdając orzeczenie o trwałej niezdolności do służby, komisja orzeka również o inwalidztwie i związku tego inwalidztwa ze służbą. Odwołanie do Centralnej Komisji Lekarskiej od orzeczenia regionalnej komisji lekarskiej może wnieść osoba skierowana lub uprawniony wnioskodawca albo podmiot właściwy do kierowania, pośrednictwem regionalnej komisji lekarskiej. Orzeczenie wydane w trybie odwołania jest ostateczne.
Do spraw wszczętych, niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Omawiana regulacja obowiązuje od dnia 13 stycznia 2015 r.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.