Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie oceny okresowej bezpieczeństwa jądrowego obiektu (Dz. U. z 2012 r. poz. 556) ocena ta obejmuje m.in.: 1) weryfikację rozwiązań projektowych i dokumentacji technicznej obiektu jądrowego oraz zmian wprowadzonych w obiekcie jądrowym od poprzedniej oceny okresowej, a w przypadku przeprowadzania oceny okresowej po raz pierwszy – od rozpoczęcia eksploatacji obiektu jądrowego, z uwzględnieniem zastosowanej koncepcji bezpieczeństwa jądrowego oraz zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa jądrowego obowiązującymi w czasie przeprowadzania oceny okresowej; 2) aktualny stan systemów, elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej; 3) weryfikację kwalifikacji systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej; 4) system kontroli starzenia systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Na ocenę tę składają ponadto weryfikacja zintegrowanego systemu zarządzania obiektem jądrowym, wpływ pracowników obiektu jądrowego i ich zachowań oraz zagadnień związanych z realizacją zasady priorytetu bezpieczeństwa na stan obiektu jądrowego, plany postępowania awaryjnego i system reagowania w sytuacjach kryzysowych, jak również wpływ obiektu jądrowego na zdrowie ludzi oraz środowisko z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.
Zgodnie z § 3 omawianego rozporządzenia raport z oceny okresowej zawiera m.in.: 1) opis przeprowadzonych analiz związanych z każdym z zagadnień; 2) podsumowanie analiz pozwalające na ogólną ocenę bezpieczeństwa obiektu jądrowego jako całości; 3) program niezbędnych modernizacji i działań naprawczych mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa jądrowego w toku dalszej eksploatacji obiektu jądrowego.
Rozporządzenie w sprawie oceny okresowej bezpieczeństwa jądrowego obiektu implementuje dyrektywę Rady nr 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (Dz. Urz. UE L 172 z 02.07.2009, s. 18, i 260 z 03.10.2009, s. 40). Zacznie ono obowiązywać 5 czerwca br.