W dniu 9 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.12.2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym – dalej r.b.h.p.w.j., które ma zastąpić obecnie obowiązujące przepisy regulujące zasady BHP przy obsłudze takich wózków.

Nowe przepisy ujednolicają oraz doprecyzowują regulacje w zakresie wydawania uprawnień do obsługi tego rodzaju urządzeń.
Stosownie do postanowień § 4 r.b.h.p.w.j., przyjęto generalną zasadę, że do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Od zasady tej przewidziano jednak wyjątki, bowiem do obsługi wózków jezdniowych, innych niż wymienione powyżej, pracodawca może dopuścić osobę, która:
1. ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie ukończenia odpowiedniego szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętności w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego lub
2. posiada dokumenty stwierdzające uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, lub
3. ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Dodatkowe kwalifikacje muszą posiadać operatorzy wózków zasilanych gazem oraz osoby dokonujące wymiany butli z gazem w tych wózkach, bowiem muszą oni zostać przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania butli, w tym ich bezpiecznej wymiany. Zakres tematyki takiego szkolenia jest określony w programie szkolenia dla operatorów wózków zasilanych gazem.

Jak wynika z powyższego, dopuszczalność zwolnienia operatora wózka jezdniowego legitymującego się prawem jazdy np. kategorii „B” z konieczności posiadania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi wózków jezdniowych, dotyczy jedynie operatorów obsługujących wózki niewyposażone w mechaniczny napęd podnoszenia.

Warto również przypomnieć, że nowe regulacje wejdą w życie 10 sierpnia 2018 r.