CO TO ZA PRAWO?
Nowe normy zharmonizowane wymagające znakowania wyrobów znakiem CE

Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 227, z późn. zm.) w Monitorze Polskim z dnia 29 sierpnia 2011 r. ukazało się obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. Nr 76, poz. 746).
Data ustania domniemania zgodności co do zasady oznacza datę wycofania, określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne i jedynie w szczególnych przypadkach data wycofania i data ustania zgodności nie są tożsame. Nowa lub zmieniona norma ma taki sam zakres jak norma zastąpiona.
Wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywami UE, w 26 załącznikach do obwieszczenia, wymienia Polskie Normy (PN) opublikowane według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r., wprowadzające europejskie normy zharmonizowane na mocy 23 poniższych dyrektyw nowego podejścia, wymagających oznakowania CE:
1)dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz. Urz. UE L 374 z 27.12.2006, s. 10), wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) - wykaz stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia zawierający 983 PN;
2)dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/105/WE z dnia 16 września 2009 r. odnosząca się do prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. Urz. UE L 264 z 8.10.2009, s. 12), wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. U. Nr 259, poz. 2171) - wykaz stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia zawierający 12 PN;
3)dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (Dz. Urz. UE L 170 z 30.06.2009, s. 1), wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454) - wykaz stanowi załącznik nr 3 do obwieszczenia zawierający 1 PN;
4)dyrektywa Rady nr 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (Dz. Urz. WE L 40 z 11.02.1989, s. 12 z późn. zm.), wdrożona ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) - wykaz stanowi załącznik nr 4 do obwieszczenia zawierający 507 PN;
5)dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/108/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. Urz. WE L 390 z 31.12.2004, s. 24), wdrożona ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556 z późn. zm.) - wykaz stanowi załącznik nr 5 do obwieszczenia, zawierający 198 PN;
6)dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn (Dz. Urz. UE L 157 z 9.06.2006, s. 24 z późn. zm.), wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.) - wykaz stanowi załącznik nr 6 do obwieszczenia, zawierający 699 PN;
7)dyrektywa Rady nr 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (Dz. Urz. WE L 399 z 30.12.1989, s. 18 z późn. zm.), wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) - wykaz stanowi załącznik nr 7 do obwieszczenia, zawierający 320 PN;
8)dyrektywa Rady nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania (Dz. Urz. WE L 189 z 20.07.1990, s. 17 z późn. zm.), wdrożona ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) - wykaz stanowi załącznik nr 8 do obwieszczenia, zawierający 47 PN;
9)dyrektywa Rady nr 93/15/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie harmonizacji przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. Urz. WE L 121 z 15.05.1993, s. 20 z późn. zm.), wdrożona ustawą z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 z późn. zm.) - wykaz stanowi załącznik nr 9 do obwieszczenia, zawierający 58 PN;
10)dyrektywa Rady nr 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych (Dz. Urz. WE L 169 z 12.07.1993, s. 1 z późn. zm.), wdrożona ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) - wykaz stanowi załącznik nr 10 do obwieszczenia, zawierający 307 PN;
11)dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 94/9/WE z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. Urz. WE L 100 z 19.04.1994, s. 1 z późn. zm.), wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203) - wykaz stanowi załącznik nr 11 do obwieszczenia, zawierający 98 PN;
12)dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 94/25/WE z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do rekreacyjnych jednostek pływających (Dz. Urz. WE L 164 z 30.06.1994, s. 15 z późn. zm.), wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających (Dz. U. Nr 258, poz. 2584) - wykaz stanowi załącznik nr 12 do obwieszczenia, zawierający 70 PN;
13)dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/16/WE z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących dźwigów (Dz. Urz. WE L 213 z 7.09.1995, s. 1 z późn. zm.), wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 263, poz. 2198 z późn. zm.) - wykaz stanowi załącznik nr 13 do obwieszczenia, zawierający 22 PN;
14)dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 97/23/WE z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych (Dz. Urz. WE L 181 z 9.07.1997, s. 1 z późn. zm.), wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200) - wykaz stanowi załącznik nr 14 do obwieszczenia, zawierający 226 PN;
15)dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/79/WE z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (Dz. Urz. WE L 331 z 7.12.1998, s. 1 z późn. zm.), wdrożona ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) - wykaz stanowi załącznik nr 15 do obwieszczenia, zawierający 33 PN;
16)dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (Dz. Urz. WE L 91 z 7.04.1999, s. 10 z późn. zm.), wdrożona ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659 z późn. zm.) - wykaz stanowi załącznik nr 16 do obwieszczenia, zawierający 271 PN;
17)dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2000/9/WE z dnia 20 marca 2000 r. odnosząca się do urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób (Dz. Urz. WE L 106 z 3.05.2000, s. 21), wdrożona rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób (Dz. U. z 2004 r. Nr 15, poz. 130) - wykaz stanowi załącznik nr 17 do obwieszczenia, zawierający 23 PN;
18)dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/22/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (Dz. Urz. WE L 35 z 30.04.2004, s. 1 z późn. zm.), wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27 z późn. zm.) - wykaz stanowi załącznik nr 18 do obwieszczenia, zawierający 12 PN;
19)dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/142/W z dnia 30 listopada 2009 r. odnosząca się do urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. Urz. UE L 330 z 16.12.2009, s. 10), wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. Nr 263, poz. 2201) - wykaz stanowi załącznik nr 19 do obwieszczenia, zawierający 19 PN;
20)dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/23/WE z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobów pirotechnicznych (Dz. Urz. UE L 154 z 14.06.2007, s. 1), wdrożona ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 155, poz. 1039) - wykaz stanowi załącznik nr 20 do obwieszczenia, zawierający 2 PN;
21)dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994, s. 10 z późn. zm.), wdrożona ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.) - wykaz stanowi załącznik nr 21 do obwieszczenia, zawierający 6 PN;
22)dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/95/WE z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (Dz. Urz. WE L 11 z 3.12.2001, s. 4 z późn. zm.), wdrożona ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.) - wykaz stanowi załącznik nr 22 do obwieszczenia, zawierający 44 PN;
23)dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 97/67/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz. Urz. WE L 15 z 21.01.1998, s. 14 z późn. zm.), wdrożona ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.) - wykaz stanowi załącznik nr 23 do obwieszczenia, zawierający 8 PN.