Bezrobotny bez prawa do zasiłku skierowany na kurs języka angielskiego nie skorzystał z takiego szkolenia z uwagi na to, że nie ma to nic wspólnego z jego wykształceniem.
Czy urząd pracy ma prawo go wyrejestrować?

 
Odpowiedź: tak, gdyż niepodjęcie szkolenia po skierowaniu przez PUP prowadzi do pozbawienia statusu bezrobotnego.
 
Uzasadnienie: przedmiotową kwestię reguluje art. 33 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) – dalej u.p.z. Przepis ten stanowi, że starosta pozbawia statusu bezrobotnego, który po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac, o których mowa w art. 73a u.p.z., lub innej formy pomocy określonej w ustawie.
 
 
Wyjątki dotyczą sytuacji, gdy bezrobotny przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia danej formy aktywizacji (pod warunkiem poinformowania PUP), a także kobiet w ciąży i po urodzeniu lub przyjęciu dziecka oraz założycieli spółdzielni socjalnych (pod pewnymi warunkami). Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy oraz 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy. W przypadku pozbawienia statusu bezrobotnego na określony czas możliwe jest ponowne zarejestrowanie w PUP, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w przepisach. Warto dodać, że w myśl art. 40 ust. 1 u.p.z. ideą szkoleń organizowanych dla osób bezrobotnych jest podniesienie ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

1) braku kwalifikacji zawodowych;

2) konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;

3) utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;

4) braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.