Nie można weryfikować już pobranego świadczenia alimentacyjnego
\

Nie można wydać decyzji zmieniającej ostateczne rozstrzygnięcie, na mocy którego strona pobrała już świadczenia z funduszu alimentacyjnego – orzekł WSA w Gliwicach.

Prezydent miasta przyznał wnioskodawczyni prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. SKO uchyliło tę decyzję z powodu zmiany sytuacji dochodowej. Kolegium ustaliło bowiem, iż matka wnioskodawczyni podejmując zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia zwiększyła dochód rodziny.

Wnioskodawczyni zaskarżyła rozstrzygnięcie kolegium, podkreślając, iż nie uległa zmianie jej sytuacja rodzinna ani dochodowa mająca wpływ na prawo do świadczenia.

WSA podkreślił, iż postępowanie administracyjne mające na celu zmianę nabytego prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ustalonego ostateczną decyzją administracyjną, może dotyczyć jedynie decyzji, która nadal reguluje sytuację prawną osoby otrzymującej te świadczenia. Nie można wydać w oparciu o regulacje art. 24 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. nr 1 poz. 7) decyzji zmieniającej ostateczne rozstrzygnięcie, na mocy którego strona pobrała już świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Weryfikacja świadczenia może odnosić skutek jedynie na przyszłość – zaznaczył WSA. W takiej sytuacji można zastosować jedynie instytucję zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

WSA zwrócił uwagę, iż pozbawienie strony z mocą wsteczną prawa przyznanego jej decyzją, może mieć miejsce wyjątkowo i jedynie wtedy, gdy taka możliwość jest przewidziana w normie prawnej.

Wyrok WSA w Gliwicach z 22 listopada 2013 r., sygn. akt IV SA/Gl 279/13

Anna Dudrewicz

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 17 stycznia 2014 r.