Nowa ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wprowadziła Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Przeciwpożarowych, które zwierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych. Rejestr dotyczy m.in. urządzeń chłodniczych klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych, pomp ciepła. Operatorom tych urządzeń zostało już tylko kilkanaście dni na przygotowanie wymaganej nowymi przepisami dokumentacji.

Prowadzeniem rejestru zajął się Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie.

W rejestrze gromadzone są Karty Urządzeń oraz Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia (Dz. U. poz. 73) został określony w Załączniku I wzór Karty Urządzenia, natomiast w Załączniku II został określony wzór Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej.

Zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy przed sporządzeniem pierwszej Karty Urządzenia lub Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej operator zobowiązany jest do rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestrowego, określonego w Załączniku I do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 56). Rejestracji można dokonać na stronie internetowej www.cro.ichp.pl.

Karty należy sporządzić najpóźniej do 14 marca 2016 r. (art. 60 ust 3 ustawy).

Po tym terminie WIOŚ będzie mógł nakładać kary za brak Karty Urządzenia od 600 do 3000 zł. Wysokość kary zależy m.in. od wpływu na środowisko, dotychczasowej działalności podmiotu, który popełnił naruszenie oraz jego skutków.

Opracowanie: Ewa Saj

Źródło: www.gdansk.wios.gov.pl, stan z dnia 1 marca 2016 r.