Od 1 marca 2015 r. obowiązują nowe kwoty najniższych emerytur i rent, a także dodatków oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent z tytułu osiągania przychodu z działalności zarobkowej.

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2015 r.:

- emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna - 880,45 zł,

- renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 675,13 zł,

- renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa - 1056,54 zł,

- renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - 810,16 zł.

Dodatki do emerytur i rent

Wysokość dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2015 r.:

- dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie - 208,17 zł,

- dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji - 312,26 zł,

- dodatek dla sieroty zupełnej - 391,26 zł,

- dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego - 208,17 zł,

- dodatek kompensacyjny - 31,23 zł,

- świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy - od 10,43 zł do 208,17 zł,

- świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy - od 10,43 zł do 208,17 zł,

- Świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych - 739,58 zł.

Kwota bazowa od 1 marca 2015 r. 3308,33 zł,

Renta socjalna od 1 marca 2015 r. 739,58 zł,

Prawo do renty socjalnej zawiesza się, jeżeli zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych. W związku z tym, kwota przychodu uzasadniająca zawieszanie rent socjalnych wynosi w okresie od 1 marca 2015 r. do 31 maja 2015 r. 2759,90 zł.

Świadczenie przedemerytalne od 1 marca 2015 r. 1027,39 zł.

Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2015 r.:

- dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia z 2014 r. - 945,90 zł,

- graniczna miesięczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego wynagrodzenia z 2014 r. - 2648,50 zł,

- dopuszczalna roczna kwota przychodu - 11.350,80 zł,

- graniczna roczna kwota przychodu - 31.782,00 zł,

- gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy niż 70% tego wynagrodzenia - 513,70 zł.

Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów:

Kwoty równe 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego od 1 marca 2015 r. 2759,90 zł

Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego od 1 marca 2015 r. 5125,50 zł

W przypadku gdy przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia - emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby ulegną zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), tj.:

od 1 marca 2015 r.:

- 561,70 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

- 421,31 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

- 477,47 zł - renta rodzinna dla jednej osoby.

Zawieszeniu ulegają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.

Graniczne kwoty przychodu dla 2014 r. wynoszą odpowiednio:

- 31.822,80 zł - suma kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2014 r.,

- 59.099,00 zł - suma kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2014 r.

Źródło: www.zus.pl, stan z dnia 27 lutego 2015 r.