W siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie 3 listopada 2015 r. odbyła się konferencja Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” poświęcona mobbingowi, dyskryminacji i wypaleniu zawodowemu. Zgromadziła wybitnych prawników na czele z prof. Ewą Łętowską i sędzią Sądu Najwyższego Marią Teresą Romer. W spotkaniu udział wzięła Iwona Hickiewcz, główny inspektor pracy.

Działania Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie zwalczania i przeciwdziałania mobbingowi przedstawiła Anna Jaworska, główny specjalista w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy. Poinformowała, że liczba skarg zawierających zarzut mobbingu stanowi niewielki odsetek wszystkich skarg napływających co roku do PIP i oscyluje w granicach 3 proc. W ciągu pierwszych 9 miesięcy br. wpłynęło blisko 1200 takich skarg. Ze względu na specyfikę występujących w tym zakresie naruszeń rola inspekcji pracy jest znacznie ograniczona a organem właściwym do oceny zjawiska jest sąd.

Osoby składające skargi na mobbing najczęściej wskazywały na szykanowanie, ubliżanie, gnębienie, prześladowanie i zastraszanie przez przełożonych. W treści skarg była także mowa o poniżaniu i dyskredytowaniu w obecności innych pracowników oraz osób trzecich, np. klientów. Skarżący wskazywali również na nieuzasadnioną krytykę wykonywanej pracy, czy zlecanie pozornie pilnych prac, które później okazywały się niepotrzebne.

Jak podkreśliła Anna Jaworska, ograniczone kompetencje inspektorów pracy w zakresie zwalczania mobbingu znajdują odzwierciedlenie w stosowanych środkach prawnych. Ocena, czy w danym wypadku wystąpił mobbing pracownika i czy powstało roszczenie o wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia, należy do sądu pracy. W sprawach tych nie jest możliwe stosowanie przez inspektorów pracy sankcji przewidzianych w przepisach o wykroczeniach przeciwko prawom pracowników, nie przewidziano także możliwości wydawania decyzji administracyjnych. Jedyny środek prawny, jaki inspektor pracy może zastosować, to wystąpienie pokontrolne.

W innym punkcie konferencji Marta Bem, radca w Departamencie Prewencji i Promocji GIP, omówiła efekty kampanii społecznej PIP „Stres w pracy”.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 5 listopada 2015 r.