TK zakwestionował ograniczenie prawa policjantów zwalnianych ze służby do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub nieodebrany czas wolny od służby. Trybunał uznał za niekonstytucyjne uprawnienie funkcjonariuszy Policji do otrzymania tych pieniędzy tylko za 3 ostatnie lata służby, a nie za cały jej okres. Na mocy wyroku TK ograniczenie to utraciło moc 8 marca 2010 r.

Nowelizacja zniosła także ograniczenia prawa do ekwiwalentu pieniężnego ze względu na przyczyny zwolnienia ze służby. Zmiany dotyczą: funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.