MPiPS o wyroku TK w sprawie wymiaru czasu pracy
\

Trybunał Konstytucyjny w dniu 2 października br. wydał wyrok sygn. akt K 27/11, uznający art. 130 § 2(1) Kodeksu pracy za niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Przepis ten stanowił, iż jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy o 8 godzin. Skutkiem wyroku jest utrata mocy obowiązującej art. 130 § 2(1) z dniem ogłoszenia, czyli z dniem 8 października 2012 r.

Trybunał uznał, iż przepis ten narusza konstytucyjną zasadę równości, bezpodstawnie różnicując liczbę dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom. Zróżnicowanie sytuacji prawnej pracowników w zakresie prawa do dnia wolnego od pracy w zamian za święto w zależności od tego czy święto przypada w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy czy w dniu będącym według tego rozkładu czasu pracy dniem pracy, nie znajduje bowiem usprawiedliwienia w potrzebach i interesach gospodarki narodowej.

Skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest utrata mocy obowiązującej art. 130 § 2(1) Kodeksu pracy z dniem ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, czyli z dniem 8 października 2012 r. Wyrok nie powoduje konieczności podjęcia prac legislacyjnych.

Niezależnie od faktu, iż utrata mocy obowiązującej art. 130 § 2(1) Kodeksu pracy już nastąpiła, to propozycja zmiany brzmienia art. 130 Kodeksu pracy, eliminująca z niego § 2(1), została zaproponowana w projekcie nowego działu szóstego Kodeksu pracy, który został przekazany partnerom społecznym na posiedzeniu Zespołu Problemowego ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w dniu 18 września br.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 23 października 2012 r.

Data publikacji: 23 października 2012 r.