Projekt nowelizacji dostosowuje nasze przepisy do regulacji unijnych. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/27/UE z 26 lutego 2014 r. zmieniła dyrektywę Rady nr 94/33/WE w sprawie ochrony pracy osób młodych. Zmiana była podyktowana wejściem w życie rozporządzenia 1272/2008, które wprowadziło nowy system klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin opierający się na globalnie zharmonizowanym systemie klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS) na szczeblu międzynarodowym. Nowy system został przyjęty w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.
Od 1 czerwca 2015 r. system ten zastąpi dwa systemy stosowane uprzednio, tj. wprowadzony dyrektywą 67/548/EWG - w odniesieniu do substancji, oraz dyrektywą 1999/45/WE - w odniesieniu do mieszanin. Wprowadza on m.in. częściowo nową klasyfikację ze względu na zagrożenie oraz nowe kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (zwroty „H”), zgodne z klasyfikacją danej substancji lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie, wraz z brzmieniem tych zwrotów. Zwroty „H” zastępują zwroty „R” wskazujące na szczególne zagrożenia, związane ze stosowaniem substancji i mieszanin wynikające z klasyfikacji przeprowadzanej zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub 1999/45/WE.
W krajowym rozporządzeniu zmieniony będzie załącznik nr 1, w dziale II „Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych”. W jego dotychczasowym brzmieniu prace w narażeniu na działanie czynników chemicznych wzbronione młodocianym określono poprzez wskazanie klas zagrożenia zgodnych z klasyfikacją zawartą w dyrektywach 67/548/EWG i 1999/45/WE, wraz z odpowiadającymi tym klasom zwrotami „R” wskazującymi rodzaj zagrożenia. Wykaz prac wzbronionych był kazuistycznym wyliczeniem rodzajów prac, przy których wykonywaniu może dojść do narażenia na szkodliwe działanie czynników biologicznych. Nowy wykaz, zgodny z nową klasyfikacją nie jest tożsamy z dotychczas obowiązującym wykazem, bo nie można przełożyć starej klasyfikacji na nową. Wykaz ten będzie uzupełniony o prace w narażeniu na działanie ołowiu i jego związków oraz azbestu. Rozporządzenie wejdzie w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.