Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia leczenia uzdrowiskowego (Dz. U. z 2012 r. Nr 452) szpital uzdrowiskowy m.in.: 1) powinien stanowić samodzielny budynek, zespół budynków lub wydzieloną część innego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, położony w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej; 2) pokoje łóżkowe powinny być wyposażone w systemy sygnalizacji przywoławczej; 3) w skład zespołu pomieszczeń pielęgnacyjnych powinny wchodzić co najmniej: a) pokoje łóżkowe wyposażone co najmniej w umywalkę z zimną i ciepłą wodą oraz pojemniki na odpadki; b) gabinet lekarski, c) punkt pielęgniarski, d) gabinet zabiegowy, e) pomieszczenia higieniczno-sanitarne pacjentów przy pokojach łóżkowych lub zbiorowe, wyposażone co najmniej w miskę ustępową, umywalkę, dozownik z mydłem w płynie, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki oraz natrysk, przy czym przynajmniej jedno pomieszczenie na piętrze powinno być dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Podłogi w pomieszczeniach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, powinny być wykonane z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych, a ściany wokół umywalek i zlewozmywaków powinny być wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem.
W myśl § 7 zakład przyrodoleczniczy powinien m.in.: 1) posiadać oddziały zabiegowe odpowiednie do prowadzonego w nim kierunku leczniczego; 2) obejmować co najmniej następujące pomieszczenia: a) gabinety lekarskie, punkty pielęgniarskie oraz pomieszczenia zabiegowe zaopatrzone w leki pierwszej pomocy i zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, b) salę kinezyterapii, stanowiącą odrębne pomieszczenie, c) sale do terapii indywidualnej (ze stołem rehabilitacyjnym, uniwersalnym gabinetem usprawniania leczniczego lub innym systemem spełniającym jego funkcje, stołem lub tablicą do ćwiczeń manualnych ręki, cykloergometrem lub bieżnią ruchomą), d) gabinet masażu leczniczego, stanowiący odrębne pomieszczenie.
W zależności od kierunku leczniczego oraz dostępnych naturalnych surowców leczniczych w zakładzie przyrodoleczniczym powinny znajdować się co najmniej urządzenia wykorzystywane w: a) balneoterapii, b) peloidoterapii, c) hydroterapii, d) termoterapii, e) fototerapii, f) fizykoterapii.
Omawiana regulacje zacznie obowiązywać 24 maja br.