Minister odpowiadając na interpelację poselską stwierdził, iż do okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych powinien być zaliczany również okres prowadzenia działalności gospodarczej przez kobiety powyżej 55 lat i mężczyzn powyżej 60 lat, wobec których został zniesiony obowiązek odprowadzania składki na Fundusz Pracy.

Interpelacja dotyczyła luki w prawie, dyskryminującej osoby prowadzące działalność gospodarczą, które po utracie miejsca pracy nie mogą otrzymać zasiłku dla bezrobotnych, gdyż nie mają opłacanych składek na Fundusz Pracy w ciągu 18 miesięcy przed zakończeniem działalności.
Możliwość nieopłacania składek na FP wynika z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pracodawcy zatrudniający bezrobotnych powyżej 50. roku życia zostali okresowo zwolnieni z opłacania składek na Fundusz Pracy, zaś pracodawcy zatrudniający kobiety po 55. roku życia i mężczyzn po 60. roku, nie opłacają tych składek w ogóle. Ulga ta miała zachęcać pracodawców do zatrudniania osób w wieku przedemerytalnym, a prowadzącym działalność gospodarczą ulżyć w opłatach.
Minister Pracy odpowiadając na interpelację podkreślił, iż Ministerstwo przekazało drogą elektroniczną urzędom pracy stanowisko, zgodnie z którym okres prowadzenia działalności gospodarczej przez kobiety powyżej 55 lat i mężczyzn powyżej 60 lat powinien być zaliczany do okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
 
Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 23 lutego 2012 r.