Spór toczył się między ratuszem a Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W grudniu 2018 r. wygasła umowa dzierżawy między nimi, w której skarb państwa reprezentował urząd miasta a dzierżawcę - Akademia.

Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 9 kwietnia 2018 r. wydał decyzję, w której nakazał prezydentowi Warszawy doprowadzić instalację wodną - hydranty do pełnej sprawności technicznej, tak by poprawić w nich ciśnienie.

Kto jest adresatem decyzji straży?

Miasto nie zgodziło się z tą decyzją, gdyż uznało, że obowiązek naprawy sieci spoczywa na użytkowniku. Urząd miasta wskazał, że toczyło się już postępowanie z udziałem Akademii. W wyroku z 19 września 2015 r. ( sygn. akt VII SA/Wa 2013/15) sąd I instancji skargę dotyczącą nakazu wykonania obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej -  oddalił. Orzekł wówczas, że jest ona przedwczesna, Komendant Straży najpierw musi ustalić jakie zadania są konieczne do wykonania, a potem dopiero - określi adresata.

Czytaj: WSA: remont instalacji elektrycznej to niezbędna potrzeba życiowa>>

Komendant straży te zadania określił i skierował żądanie ich wykonania do właściciela, czyli do urzędu miasta.

Zarzuty urzędu miasta

SP - urząd miasta nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem i skierował sprawę ponownie do WSA. Przed WSA pełnomocnik miasta radca prawny Tadeusz Ciupak przekonywał, że Komendant straży nie zastosował art. 4 ust. 1 a) ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Według tego przepisu odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej przejmuje - w całości lub w części - ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku, gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem lub terenem.

Ponadto zgodnie z § 10 pkt 4 umowy dzierżawy - dzierżawca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów, a w szczególności Prawa budowlanego, przepisów sanitarnych, porządkowych i innych. Otwarty katalog norm prawnych nie pozostawia wątpliwości, iż dotyczy również przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej - przekonywał pełnomocnik ratusza.

 


Argumenty straży pożarnej

Jak przekonywał kapitan Wojciech Wiśniewski ze straży pożarnej, z § 11 umowy dzierżawy jednoznacznie wynika, że napraw urządzeń podziemnych (w tym sieci wodociągowej wykorzystywanej do zasilania instalacji wodnej przeciwpożarowej) dokonuje wydzierżawiający, czyli Skarb Państwa.

Zdaniem Komendanta Wojewódzkiego PSP nie do przyjęcia jest fakt nałożenia obowiązku zawartego w zaskarżonej decyzji na Akademię, gdyż dotyczy on konieczności przeprowadzenia prac inwestycyjnych polegających na wymianie instalacji wodociągowej, doprowadzającej wodę do przeciwpożarowych hydrantów wewnętrznych, która nie jest przedmiotem umowy dzierżawy i stanowi mienie Skarbu Państwa.

WSA oddala skargę ratusza

Wojewódzki Sąd Administracyjny 13 lutego br. oddalił skargę miasta - SP. Jak stwierdził w wyroku, sąd bada stan sprawy na dzień wydania decyzji, tj. na kwiecień 2018 r., gdy umowa dzierżawy była ważna.

Sąd kierował się też wskazówkami, które zapadły w orzeczeniu WSA z września 2015 r. Wtedy sąd powiedział, że Akademia nie ma prawa, w myśl przytoczonych zapisów umowy, do dokonywania prac inwestycyjnych.

Jak ustalił Komendant Straży poprawa instalacji wodnej wymaga robót podziemnych, a więc to właściciel musi dokonać tego remontu - podkreśliła sędzia sprawozdawca Mariola Kowalska.

Sygnatura akt VII SA/Wa 1418/19, nieprawomocny wyrok z 13 lutego 2019 r.