W dokumentach wymaganych przy losowaniu zatrudnionego do OFE, który sam nie wybrał dla siebie funduszu w II filarze, nie trzeba podawać numeru NIP.

Ministerstwo pracy przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia z 23 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami. Konieczność zmian spowodowana jest likwidacją obowiązku posługiwania się numerem NIP we wszystkich dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi. W związku z tym, przepisy rozporządzenia stały się sprzeczne z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. Proponuje się uchylanie przepisu dotyczącego obowiązku zawarcia numeru NIP, w razie braku numeru PESEL, w ramach danych ubezpieczonych zamieszczonych na liście ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy z otwartym funduszem emerytalnym w określonym ustawowo terminie. Wystarczy podać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

Źródło: www.mpips.gov.pl