Jeśli główną przyczyną była zmiana organizacyjna, a bez tej zmiany nie byłoby podstaw do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, przyjąć należy, że w tym wypadku będzie miała zastosowanie ww. ustawa, a konkretnie jej art. 10 ustawa o zwolnieniach grupowych regulujący tzw. zwolnienia indywidualne. Przepis ten, poprzez odesłanie do art. 8 tejże ustawy, stanowi, iż w takim wypadku pracownikowi należy się odprawa w wymiarze zależnym od jego stażu pracy – odpowiednio w wysokości jedno-, dwu-, lub trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Należy jednak zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Warto zauważyć, że ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. traktuje członków zarządu oraz głównych księgowych, oczywiście na potrzeby pewnych uregulowań, jako podobną kategorię pracowników. W art. 128 k.p. zawierającym definicje, w § 2 znaleźć możemy następująca definicję pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy: „należy przez to rozumieć pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępców lub pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz głównych księgowych”. W tym aspekcie należałoby porównać zakres obowiązków pracownika zwolnionego i nowo zatrudnionego na stanowisku głównego księgowego.

Nie ulega jednak wątpliwości, iż w większości przypadków zakres odpowiedzialności i obowiązków głównego księgowego i członka zarządu jest diametralnie odmienny. W konsekwencji zwolnienie członka zarządu w sytuacji, gdy wyłącznym powodem zwolnienie jest restrukturyzacja stanowisk u pracodawcy, wywołuje konieczność wypłaty temu pracownikowi odprawy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.