Krok: planowanie działań związanych z bhp
Pracodawca, jest obowiązany konsultować wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy z pracownikami lub ich przedstawicielami (art. 23711a § 1 k.p.).    

Krok: przekazanie projektu do konsultacji
W szczególności konsultacje powinny dotyczyć działań dotyczących:
1) zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy, wprowadzania nowych procesów technologicznych oraz substancji chemicznych i ich mieszanin, jeżeli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników,
2) oceny ryzyka zawodowego, występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku,
3) tworzenia służby BHP lub powierzania wykonywania zadań tej służby innym osobom oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy, a także wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
4) przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
5) szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pracownicy sami wybierają swoich przedstawicieli w sytuacji, gdy u pracodawcy nie działają związki zawodowe. Odbywa się to w trybie przyjętym w zakładzie pracy.
Uwaga! Odmowa podjęcia konsultacji przez pracodawcę lub brak inicjatywy w tej kwestii przed podjęciem określonych działań stanowi wykroczenie (art. 283 § 1 k.p.).    

Krok: przekazanie projektu do konsultacji
(...)

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skorzystaj z LEX Navigator Procedury BHP – to  praktyczny przewodnik  po procedurach, określających  wymagania z zakresu bezpieczeństwa pracy, jakie należy spełnić, przygotowując oraz prowadząc prace na każdym stanowisku pracy.