Sejm przyjął 24 lipca poprawki Senatu do ustawy o dialogu społecznym, przygotowanej i uzgodnionej przez organizacje pracodawców, związki zawodowe oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Zdaniem Konfederacji Lewiatan to pierwszy krok w kierunku odbudowania skuteczności dialogu społecznego.

Rada Dialogu Społecznego zastąpi Trójstronną Komisję. Rotacyjne przewodniczenie w Radzie poszczególnych stron przełoży się na większe ich zaangażowanie w prace, a także konieczność wspólnego, długoterminowego planowania prac. Wzmocniony zostanie obowiązek konsultowania projektów ustaw, strategii i programów rządowych. Zakłada się też większą jawność prac Rady, łącznie z rocznym oficjalnym sprawozdaniem z działalności przed parlamentem. Wprowadzenie mechanizmu głosowania większościowego uniemożliwi z kolei blokowanie efektów wspólnych prac przez jedną organizację.

- Sama ustawa nie załatwi jednak wszystkiego, potrzebne jest rzeczywiste zaangażowanie i konstruktywne podejście wszystkich stron. Mamy przed sobą ogromną szansę, aby ożywić i wzmocnić skuteczność dialogu społecznego. Trzeba tę szansę dobrze wykorzystać - komentuje Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan.

Polska potrzebuje dialogu społecznego dla tworzenia warunków stabilnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, który rozładowuje napięcia społeczne. Udział partnerów społecznych w tworzeniu regulacji wpływa na poprawę jakości stanowienia prawa oraz lepsze jego dopasowanie do realnych potrzeb. Poziom kapitału społecznego jest jednym z najważniejszych czynników wyróżniających kraje najwyżej rozwinięte.

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, stan z dnia 28 lipca 2015 r.