Uchwalenie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego w parlamencie i rychłe podpisanie jej przez Prezydenta to zwieńczenie długiej drogi w walce o powrót partnerów społecznych do dialogu. W związku z tym Konfederacja Lewiatan podczas dorocznego spotkania członków i przyjaciół ogłosi Manifest Dialogu.

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego, wynegocjowana przez związki zawodowe, organizacje pracodawców i rząd, wzmacnia rolę partnerów społecznych w kształtowaniu polityki państwa i precyzuje cel dialogu - zapewnienie warunków rozwoju społeczno-gospodarczego przez zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej.

W zeszłorocznym Manifeście Polska 2015-2025 zapisano dwa uzupełniające się cele: wzrost PKB o 50% i redukcję ubóstwa o połowę. Ich osiągnięcie zapewni Polsce stabilność społeczną i polityczną oraz trwały rozwój gospodarczy. Przedsiębiorcy i pracodawcy są przekonani, że wszyscy powinni korzystać z owoców tego wzrostu. Jednak jednoczesne osiągnięcie celów gospodarczych i społecznych jest możliwe tylko poprzez dialog i współpracę.

Konfederacja Lewiatan postuluje zwiększanie partycypacji, która buduje w ludziach odpowiedzialność, zaangażowanie, lojalność i wzajemne zaufanie. Oprócz tego organizacja deklaruje i oczekuje:

- budowania partnerskich relacji właścicieli, zarządów przedsiębiorstw i pracowników, a także partnerów społecznych i rządu opartych na szczerości intencji i szacunku,

- poważnego zaangażowania pracowników i pracodawców w dialog w przedsiębiorstwach, w regionach, na szczeblu krajowym i europejskim,

- wzajemnej otwartości na postulaty partnerów społecznych i rządu,

- rzetelnej i obiektywnej analizy problemów co pozwoli na przyjmowanie rozwiązań krótko i długofalowych,

- odpowiedzialności, przestrzegania prawa i procedur oraz dotrzymywania umów,

- samoograniczenia i samokontroli, niezbędnych, aby działać dla dobra wspólnego,

- rozwoju dialogu obywatelskiego, włączającego innych interesariuszy debaty publicznej do dyskusji,

- prawdziwego udziału w demokratycznych procesach rządzenia, w tym stanowienia prawa i kontroli jego przestrzegania.

Tylko działanie, oparte na tych wartościach i celach, pozwoli odbudować zaufanie obywateli do instytucji dialogu społecznego i obywatelskiego, wzmocni kapitał społeczny Polski i usprawni państwo, bez których demokracja i gospodarka rynkowa nie będą działać na rzecz nas wszystkich.

Opracowanie: Marta Schodzińska

Źródło: konfederacjalewiatan.pl, stan z dnia 13 lipca 2015 r.