Podczas najbliższej trzeciej edycji konferencji HR Directors Summit poprowadzi Pani wystąpienie: „Jak oszczędzić 40 000 zł. miesięcznie? czyli o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w firmie”. Skąd pomysł na temat wystąpienia?

Zgodnie z tendencjami od wielu lat, a od czasu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej coraz mocniej podkreśla się, że osoba niepełnosprawna powinna mieć szansę podjęcia pracy na otwartym rynku pracy. Zatrudnienie chronione powinno istnieć, ale nie powinno stanowić miejsca docelowego dla wszystkich osób niepełnosprawnych. Praca na otwartym rynku jest najlepszą formą pracy, dla każdego pracownika - jest w stanie dać mu atrakcyjniejsze warunki zatrudnienia (większy wybór stanowisk pracy wyższe zarobki) pełną integrację ze społeczeństwem.

Pozytywnie oceniam fakt, że coraz więcej firm podejmuje trudny proces wdrażania w swoje struktury osób niepełnosprawnych. Świadome zatrudnianie osób niepełnosprawnych, gdy zakłady pracy wiedzą  o niepełnosprawności pracowników powoduje, że zapewnione są właściwe warunki pracy i respektowane są szczególne uprawnienia tychże osób.

Jak Pani zdaniem, wygląda sytuacja osób niepełnosprawnych w polskich firmach?

Liczba pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne rośnie, osiągając obecnie stan 15 923 w tym 13 911 z otwartego rynku pracy oraz 2 004  z chronionego rynku pracy[1]. 

W mojej ocenie istotnym czynnikiem motywującym zakłady z otwartego rynku pracy do zatrudniania osób niepełnosprawnych jest chęć uniknięcia dotkliwych „kar” odprowadzanych co miesiąc do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz możliwość dofinansowania  wynagrodzeń z SOD. Z drugiej strony wielu pracodawców ma trudności z pokonaniem stereotypu osoby niepełnosprawnej, który każe przypisywać osobom niepełnosprawnym automatycznie takie cechy, jak: trudność w kontaktach, wysokie wymagania, mała produktywność itp.

Jako niski oceniam również stopień wiedzy pracodawców na temat zasad i warunków zatrudniania osób niepełnosprawnych, panuje także nieuzasadniony i rozpowszechniamy od lat pogląd, że zatrudnienie osób niepełnosprawnych wymaga dużych nakładów finansowych związanych z dostosowaniem stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

O czym warto w tym kontekście mówić?

Jak wynika ze statystyk osoby niepełnosprawne coraz częściej podejmują pracę, jednak zmiany w tym zakresie są dalekie od naszych oczekiwań. Niezbędne są zatem dalsze działania i zmiany zmierzające do poprawy sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy i podniesienia wskaźnika aktywności zawodowej tej grupy osób. Niezbędna jest dalsza praca nad nowymi i istniejącymi formami wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez zakłady z otwartego rynku pracy. Konieczne jest wsparcie w postaci szerszego dostępu do interpretacji prawa. Pracodawcy potrzebują szerszego dostępu do informacji o korzyściach płynących z zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

Dlaczego uważa Pani, że jest to ważna tematyka?

Problemy osób z niepełnosprawnością są nierozerwalnie związane  z ich niską aktywnością zawodową. Zaniedbania w zakresie polityki społecznej i marginalizowanie potrzeby podejmowania działań za rzecz aktywności zawodowej niepełnosprawnych sprawiają, że osoby z niepełnosprawnością mają trudności ze znalezieniem pracy. Badania aktywności ekonomicznej ludności ( BAEL - GUS) wskazują, że niewielki odsetek niepełnosprawnych jest aktywnych zawodowo i utrzymuje się z własnej pracy.

Osoby niepełnoprawne uzyskują dochody nie wystarczające do zdobywania wiedzy, podwyższania kwalifikacji, czy korzystania z prewencji leczniczej. Niskie kwalifikacje, izolacja społeczna, stan zdrowia wynikający z dysfunkcji organizmu sprawiają, że oferta ich możliwości zawodowych jest niedopasowana do oczekiwań rynku pracy.

Dla osoby niepełnosprawnej podjęcie pracy otwiera szereg możliwości tj.: możliwość zdobycia kompetencji społecznych i przełamania obaw przed kontaktem z innymi. Dzięki pracy nie pozostają osamotnieni w walce z problemami, które niosą kolejne dni, budują też zdrową samoocenę, która daje siły do samodzielnego stawiania czoła wyzwaniom.

O czym opowie Pani podczas swojego wystąpienia?

W trakcie wystąpienia przedstawię case study o tym jak przebiegł proces zatrudniania i wdrażania w struktury Voith osób niepełnosprawnych. W jaki sposób pokonano trudności związane ze stereotypem osoby niepełnosprawnej, który każe przypisywać osobom niepełnosprawnym automatycznie takie cechy, jak: trudność w kontaktach, mała produktywność. Opowiem jakie były założenia programu, jego przebieg i efekty dla organizacji.

 

Konferencja HR Directors Summit odbędzie się 17 stycznia 2012 roku, w Warszawie. Organizatorem konferencji jest wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Partnerami merytorycznymi konferencji są Serwis HR oraz Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Partnerem medialnym jest magazyn Personel Plus. Udział w HR Directors Summit dostępny jest dla dyrektorów oraz kierowników działów HR, po dokonaniu zgłoszenia na stronie www.abc.com.pl/dyrektorhr oraz na podstawie dedykowanych zaproszeń.

Więcej informacji o konferencji znajdą Państwo na stronie:  www.abc.com.pl/dyrektorhr


Monika Dawid-Sawicka

[1] Na podstawie EZON, grudzień 2010