Kwartalny raport na temat rynku pracy
\

Zgodnie z opublikowanym przez Narodowy Bank Polski raportem „Kwartalny raport o rynku pracy – II kwartał 2012 r.” rośnie aktywność zawodowa, ale ponad połowa osób wchodzących na rynek pracy trafiła do grupy bezrobotnych.

Raport wskazuje, że nastąpiło zatrzymanie wzrostu liczby pracujących w stosunku do poprzedniego kwartału, choć dynamika w układzie rocznym pozostała nieznacznie dodatnia. Systematycznie rośnie stopa bezrobocia, choć w porównaniu z danymi historycznymi jest stosunkowo niska i stabilna (według BAEL 10,0 proc.). Przeciętna stopa bezrobocia dla całej Unii Europejskiej wynosiła w tym okresie 10,3 proc. Wciąż jednak – podkreślają autorzy analizy – pogłębiają się różnice pomiędzy poszczególnymi krajami.

Raport dowodzi, że wzrost bezrobocia w ostatnim okresie nie wynikał z czynników strukturalnych i należy wiązać go z cyklem koniunkturalnym. Ponadto długookresowe tendencje zmian PKB i zatrudnienia w polskiej gospodarce wskazują, że wzrost PKB potrzebny do wygenerowania zatrudnienia jest obecnie niższy niż jeszcze 10 lat temu, ale z drugiej strony polskiej gospodarce może być trudno osiągnąć podobny do obserwowanego w przeszłości wzrostu produktywności pracy.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.nbp.pl, stan z dnia 25 września 2012 r.

Data publikacji: 25 września 2012 r.