W Dzienniku Ustaw z datą 2 listopada 2020 r. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów  zmieniające przepisy w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1931).

Na jego podstawie osoby opiekujące się dzieckiem lub członkiem rodziny, który został poddany obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, mają prawo do zasiłku opiekuńczego. Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności opieki.

Czytaj również: ZUS sam pobierze dane o kwarantannie>>

Chodzi o zasiłek opiekuńczy przysługujący ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat; innym chorym członkiem rodziny; chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat.

 


Zasiłek na oświadczenie

Oświadczenie powinno zawierać odpowiednie dane oraz podpis ubezpieczonego. Co ważne, pracodawca albo podmiot obowiązany może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Rozporządzenie przewiduje ponadto wypłatę osobie poddanej kwarantannie - za okres nieobecności w  pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny - wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach. Także w tym przypadku podstawą wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego jest oświadczenie złożonego przez ubezpieczonego o konieczności odbycia kwarantanny.

Rozporządzenie wchodzi w życie od wtorku 3 października, z wyjątkiem przepisu w sprawie  wypłaty zasiłku opiekuńczego, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 24 października 2020 r.