Przepisy nie precyzują, kto w imieniu organizatora może podpisywać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego z zakresu bhp. Może to być zatem dowolna osoba upoważniona przez organizatora tego szkolenia – nawet taka, która nie posiada kwalifikacji do prowadzenia szkoleń z tego zakresu.

W myśl art. 2373 § 21 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca jest obowiązany nie tylko organizować szkolenia z dziedziny bhp dla podległych mu pracowników, ale powinien również samemu odbyć takie szkolenie w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. Szczegółowe zasady organizowania szkoleń z dziedziny bhp regulują przepisy rozporządzenia z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) - dalej r.s.b.h.p.

Stosownie do § 4 ust. 1 r.s.b.h.p., szkolenia z dziedziny bhp mogą być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bhp, a więc:

- placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,

- szkoły ponadgimnazjalne,

- jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe lub inne placówki naukowe,

- stowarzyszenia, których celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,

- osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)

– jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.

Od przyjętej powyżej reguły istnieje jednak wyjątek. Zgodnie z § 4 ust. 2 r.s.b.h.p. pracodawcy nie mogą organizować szkoleń z zakresu bhp dla samych siebie, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bhp. Takie szkolenia mogą być przeprowadzane jedynie przez jednostki organizacyjne, o których mowa powyżej.

Podmiot organizujący szkolenia bhp, zgodnie z § 5 r.s.b.h.p., jest obowiązany zapewnić:

- programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk,

- programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu – w przypadku prowadzenia takiego szkolenia,

- wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia,

- odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej,

- wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia,

- właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.

Zgodnie z § 16 ust. 3 r.s.b.h.p., potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia okresowego z zakresu bhp jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia, którego wzór został określony w załączniku nr 3 do r.s.b.h.p.

Przepisy nie precyzują, kto w imieniu organizatora może podpisywać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego z zakresu bhp. Może to być zatem dowolna osoba upoważniona przez organizatora tego szkolenia – nawet taka, która nie posiada kwalifikacji do prowadzenia szkoleń z tego zakresu. Takie kwalifikacje powinien natomiast bezwzględnie posiadać wykładowca takich szkoleń.

Maciej Ambroziewicz